Rammer også personer med nedsatt funksjonsevne - Nasjonalt senter for aldring og helse

Rammer også personer med nedsatt funksjonsevne

Globalt lever mer enn en milliard mennesker med nedsatt funksjonsevne. Koronaviruset og Covid-19 påvirker både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne særlig sterkt på grunn av faren for økt sykelighet og dødelighet.

En nylig publisert kommentar i Lancet Public Health fremhever at personer med nedsatt funksjonsevne globalt ofte kan ha dårligere tilgang til helsetjenester enn den øvrige befolkningen. Det er særlig uheldig med den forhøyede sannsynlighet for behov for helsehjelp og alvorlige konsekvenser ved Covid-19 sykdom. Koronaviruspandemien utgjør også en trussel for forverring av allerede eksisterende forskjeller i tilgang til helsetjenester, spesielt i lavinntekts- og mellom-inntektsland med begrenset kapasitet, hvor 80 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne bor.

Forfatterne av Lancet kommentaren, Dr. Richard Armitage og Dr. Laura B. Nellums, understreker at det er et behov for bevissthet og forsterket global innsats for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i beredskaps- og responsplanlegging knyttet til Covid-19.

Koronaviruspandemien rammer nå mennesker i alle land i verden, og personer med nedsatt funksjonsevne særlig hardt.

Les mer i artikkelen i The Lancet her