Råd om behandling av delirium ved covid-19 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.

I Tidsskriftet for den norske legeforening har Neerland og medarbeidere publisert konkrete råd om hvordan delirium bør håndteres hos pasienter med covid-19.Delirium kan være et symptom på covid-19, og man bør derfor tenke på covid-19 når en eldre person får delirium eller opplever akutt funksjonstap. Atferdssymptomer, som alvorlige urotilstander, er vanlig ved delirium og gjør utredning og behandling ekstra krevende.Artikkelen fokuserer på følgende anbefalinger:

  1. Bruk deliriumskalaen 4AT (https://www.the4at.com/) hos risikopasienter, for eksempel personer som er 70 år eller eldre.
  2. Det er viktig å redusere risikoen for delirium ved forebyggende tiltak. En rekke tiltak er beskrevet i artikkelen.
  3. Ved etablert delirium må man avdekke og behandle utløsende faktorer, som kan være andre somatiske tilstander, i tillegg til covid-19.
  4. Psykofarmaka er ikke rutinemessig anbefalt ved behandling av delirium, men kan være nødvendig for å dempe alvorlig uro og psykiske symptomer slik at man får gjennomført viktig utredning og behandling. I artikkelen gis det eksempler på hvordan antipsykotika og i sjeldne tilfeller benzodiazepiner, kan brukes.

Les mer om konkrete råd for behandling av delirium i Tidsskrift for Den norske legeforening