Legemiddelbehandling ved psykisk sykdom hos eldre

De fleste eldre bruker legemidler, og mange har behov for flere. Ulike legemidler kan påvirke hverandre. Det er viktig å vurder bruk og eventuelle bivirkninger under ett.

«Alle» eldre bruker legemidler i større eller mindre grad. I 2017 fikk 95 prosent av alle hjemmeboende eldre i Norge utlevert minst ett legemiddel på resept. Mange bruker flere legemidler, og i 2017 fikk 76 000 hjemmeboende eldre utlevert minst 15 ulike reseptbelagte legemidler. Polyfarmasi (bruk av flere legemidler) kan gi økt risiko for både bivirkninger, sykehusinnleggelser og død. Ulike legemidler kan påvirke hverandre, og når man skal vurdere legemiddelbruken hos en eldre person, er det viktig å se legemiddelbruken og eventuelle bivirkninger under ett. 

Psykofarmaka

Psykofarmaka er legemidler som brukes for å behandle psykiske lidelser. Eldre er mer utsatt for bivirkninger av psykofarmaka enn yngre, og det er en av grunnene til at man ofte må gi redusert dose av et legemiddel ved høy alder. 

Sovemidler og beroligende legemidler

Søvnproblemer er vanlig og øker med alderen. Det kan også være en del av symptombildet ved ulike psykiske lidelser. Angst er også vanlig, og en del eldre har brukt beroligende legemidler gjennom mange år. Eldre har et høyt forbruk av både sovemidler og beroligende legemidler. Disse legemidlene har høy risiko for utvikling av toleranse, avhengighet og bivirkninger som fall og forvirring. Det er årsaken til at de kun bør forskrives til kort tids bruk.

Legemiddelgjennomgang

Mange steder i helsevesenet har man rutine for en gjennomgang av legemiddellister sammen med farmasøyt. Før en gjennomgang, er det viktig å sikre at listen over legemidler er korrekt. En norsk undersøkelse hvor fastlege og geriater sammen vurderte legemiddellisten til en gruppe pasienter resulterte i at pasientene fikk færre legemidler og bedre helse. Alle som er i kontakt med eldre bør være oppmerksomme på overforbruk, feilbruk og bivirkninger av legemidler.

Utfyllende informasjon og verktøy for legemiddelgjennomgang finnes under «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» på www.pasientsikkerhetsprogrammet.no.