Progresjon ved MCI og Alzheimers demens

Symptomutviklingen ved mild kognitiv svikt (MCI) og demens ved Alzheimers sykdom (AD) varierer. Studier har vist at reduksjon av episodisk hukommelse er en prediktor for progresjon fra MCI til AD. Andre studier har vist at spinalvæskemarkører og strukturelle endringer ved MR-undersøkelse kan predikere sykdomsutvikling. Det er også vist at inflammasjon, stress og cerebrovaskulær sykdom kan medvirke, og at ApoE genotype kan være en intermediær faktor i sykdomsutviklingen.