På tide å rette søkelys mot covid-19 i sykehjem - Nasjonalt senter for aldring og helse

På tide å rette søkelys mot covid-19 i sykehjem

Sykehjemsbeboere er særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 på grunn av at de har flere andre sykdommer og at de er gamle. Det er betydelig mindre ressurser for å takle en krevende smittesituasjon i sykehjem enn i sykehus.

En ny studie i det anerkjente tidsskriftet New England Journal Medicine har kartlagt beboere, besøkende og personale i et sykehjem i USA. Den 28. februar ble det første tilfellet av smitte med covid-19 i sykehjemmet bekreftet. Den 18. mars hadde man knyttet 167 tilfeller av smitte til den først smittede personen – 101 var beboere, 50 personale og 16 besøkende.

Inntil den 18. mars var 34 prosent av beboerne og 6 prosent av de besøkende døde. Ingen blant personalet var døde. Denne studien illustrerer to viktige poeng.

  1. Covid-19 kan spre seg svært raskt i sykehjem, både til beboere og personale.
  2. Dødeligheten blant sykehjemsbeboere er langt høyere enn blant eldre i samfunnet ellers.

Førte til flere nye tiltak

I etterkant av studien har en rekke tiltak blitt iverksatt i området der sykehjemmet er lokalisert.

  • Grundig opplæring av personale i smittevernsrutiner
  • Sikring av tilgang til adekvat smittevernsutstyr
  • Screening for covid-19 av alt helsepersonell som jobber i sykehjemmene og av besøkende. Screeningen omfattet måling av temperatur og evaluering av symptomer.

Må vie sykehjemmene oppmerksomhet

Samfunnet ruster seg nå for å møte de voldsomme utfordringene som covid-19 gir. Det som får mest oppmerksomhet er det som skjer i sykehusene og med de arbeidsføre, men vi må også rette søkelyset mot sykehjemmene. Beboerne må sikres god behandling og lindring. Vi trenger et velfungerende smittevern for å beskytte beboere og personale mot smitte, men også for å hindre at smitte spres fra sykehjemmene til resten av samfunnet. Smittevernet kompliseres av at en stor andel av beboere og ansatte ikke har symptomer på covid-19 i tidlig fase og av at de fleste på sykehjem har demens og varierende evne til å forstå og samarbeide om smitteverntiltak.

Les også hva Torgeir Bruun Wyller, medisinsk leder, Geriatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus, og spesialrådgiver ved Nasjonalt senter for aldring og helse, uttaler til Dagens Medisin.