Omplassering av sykehjemspasienter er risikabelt på mange måter - Nasjonalt senter for aldring og helse

Omplassering av sykehjemspasienter er risikabelt på mange måter

Overføring av eldre pasienter med covid-19 fra sykehus etter akuttfasen er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av sårbare sykehjemsbeboere. Omplassering av beboere på sykehjemmet kan gjøre at smittetrykket øker i sykehjem rundt om i landet.

I forbindelse med Covid-19-pandemien har det vært fokus på avlasting av sykehusene. Så snart pasienter er gjennom den akutte fasen, bør de overføres til andre institusjoner for såkalt post-akutt oppfølging.

I noen kommuner har man planlagt å bruke sykehjemsplasser til dette formålet. Konsekvensen av dette er at sykehjemsbeboere blir flyttet. Det er en rekke negative konsekvenser av dette tiltaket. Over 80 prosent av sykehjemsbeboere har demens. De er trolig den gruppen som er mest utsatt for negative konsekvenser av flytting, som for eksempel alvorlige uro- og forvirringstilstander. Dessuten er smitte i sykehjem allerede utbredt, og dødeligheten er høy.

I flere land dør det flere i sykehjem enn i sykehus. I Norge er det nesten dobbelt så mange som dør i kommunale helseinstitusjoner som i sykehus. Flytting av sykehjemspasienter gjør smittesituasjonen vanskeligere å kontrollere, og kan medføre økt smittetrykk i sykehjem.

En ny artikkel fra det renommerte tidsskriftet Journal of the American Geriatrics Society (JAGS) peker på en rekke negative erfaringer etter flytting av sykehjemsbeboere i USA. Det konkluderes i tre punkter:

  1. Å tømme sykehjem for å skape avlastningsplasser for sykehus er den verst tenkelige løsningen.
  2. Sykehjem er blitt episenter for pandemien i USA, og dette krever som et minimum tilstrekkelig med smittevernsutstyr samt god opplæring av personell for å hindre smitte av beboere og personell.
  3. Testing i sykehjem har avgjørende betydning, særlig siden det synes å være relativt høy forekomst av personer med infeksjon som har milde eller ingen symptomer.

Etter hvert som smittebegrensende tiltak i samfunnet trappes ned, vil vi få økt smitte i befolkningen. I Norge har vi hatt mulighet til å lære av erfaringer fra andre land, som Sverige og USA, som har opplevd svært høy dødelighet i sykehjem. Innsatsen for å skjerme de sårbare beboerne i sykehjem mot smitte og belastende konsekvenser av smittebegrensende tiltak må trappes opp.

Lukk referanser Se referanser