Aldring og helses resultatmål - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aldring og helses resultatmål

Vårt overordnete resultatmål

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse skal bidra til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i hele Norge. Det gjør vi gjennom utvikling av kunnskap og omfattende og variert kompetansespredning.

Vi skal være det foretrukne stedet for beslutningsmyndigheter, samarbeidsparter i fag- og forskningsmiljøer og allmenheten når de vil søke informasjon og utvikle kompetanse innenfor aldring og helse.

Vi skal være det ledende forskningsmiljøet for praksisnær forskning innen aldring og helse.

Vi skal samarbeide med, understøtte og bidra til å bygge opp fagmiljøer i forskning, kompetanseutvikling og klinisk praksis innenfor aldring og helse nasjonalt, regionalt og lokalt, knyttet til både spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Resultatmål

Aldring og helse skal ha likeverdig tilgjengelighet til kompetanse for sine målgrupper og brukere.

Vi skal ha responsive nettsider med lavt brukergrensesnitt, tilpasset ulike målgrupper og digital tilgjengelighet på vårt informasjons-, opplærings – og utviklingsmateriale.

Vi skal ha funksjonelle digitale klasserom og nettløsninger for kurs/konferanser, bokhandel og deltakerregistre i ulike satsninger.

Vi skal utvikle e-læringsmateriale innenfor alle våre fagområder, både knyttet til særlige satsinger og åpne tematiske moduler tilgjengelig på våre nettsider.

Vi skal gi ut bøker, rapporter, tidsskrift, opplærings- og utviklingsmateriale på papir og digitalt, samt digitale produkter som app’er og spill.

Vi skal bruke sosiale medier bevisst og aktivt.

Ansatte skal delta på nasjonale og internasjonale kongresser med muntlige presentasjoner og postere om våre prosjekter, og de skal være synlige med sin kompetanse i media når det er relevant og etterspurt.

Vi skal årlig arrangere landskonferanser på alle våre fagområder som en arena for kunnskapsspredning og debatter rundt aktuelle problemstillinger, nettverksbygging og initiering av samarbeid.

Forskningen skal skape klinisk og forskningsmessige nettverk på tvers av regioner, på tvers av profesjoner og på tvers av tjenestenivå.

Forskningen skal bidra til bedre grunnlag for beslutningstagere nasjonalt på våre fagområder.

Forskningen skal ha klinisk relevans.

Kunnskapen som genereres gjennom forskningen, skal kunne videreformidles raskt og på en forståelig måte for de som bruker våre opplæringsressurser og våre nettsider.

Aldring og helse skal ha bred forskningsaktivitet på sine felt, delta i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, avdekke kunnskapshull og kunnskapssvake områder og gjennom vår forskning bidra til å drive feltet fremover.

Vi skal publisere minst 40 vitenskapelige artikler pr. år, i norske og internasjonale vitenskapelige tidsskrift og til enhver tid ha minst en PhD-stipendiat og helst postdoktor-stipendiater tilknyttet alle fagområder.

Vi skal være det naturlige sted å henvende seg for å få status for forskningsfeltet på våre områder, både for myndigheter, andre forskere/institusjoner, studenter, helse- og omsorgspersonell, interesseorganisasjoner og brukere.

Gjennom våre kvalitetsregistre skal vi kvalitetssikre undersøkelsesprosedyrer, behandling, tjenestetilbud og omsorg for pasienter innenfor våre fagfelt og produsere grunnlagsdata for sentrale beslutningstakere.

Vi skal jevnlig bidra til nasjonale kartlegginger i alle norske kommuner, og vurdere utvikling av tilbudet over tid.

Vi skal være en pådriver for ny kunnskap, nye modeller og forskning innenfor våre områder, slik at tjenestene er i stadig utvikling og forbedring.

Vi skal ligge i front i kompetanseoppbyggingen på våre felt ved å initiere og delta i utviklingsprosjekter som øker kompetansen og fører til bedre kvalitet på tjenestene til brukerne.

Vi skal ha en oppdatert kompetansespredningsplan som sikrer kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten, også på tvers av tjenestenivåer og tjenestesektorer blant annet ved å tilby opplæringsmodeller tilpasset ulike behov.

Vi skal på oppdrag fra myndighetene drive utviklingsprosjekter som øker kvaliteten på behandling, behandlingskjeden og omsorgstilbudet og formidle resultater fra prosjektene.

Vi skal arbeide tett med brukerorganisasjoner og involvere brukere i planlegging av prosjekter, samt inkludere pasientopplevelser i kvalitetsregistre, forskning og utviklingsprosjekter.

Vi skal arbeide systematisk med samarbeidspartnere, slik at kompetansen kommer ut til de ansatte i tjenestene og kompetansespredningen forankres regionalt og lokalt.