Nye retningslinjer fra WHO anbefaler spesifikke tiltak, for å redusere risikoen for demens

Folk kan redusere risikoen for demens ved å trene regelmessig, ikke å røyke, unngå overdreven bruk av alkohol, holde vekten, ha et sunt kosthold og riktig blodtrykk, og ha lavt kolesterol og blodsukker, ifølge nye retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Geir Selbæk
Opptatt av forebygging: forskningssjef Geir Selbæk.
Foto: Martin Lundsvoll

Demens: Et raskt voksende folkehelseproblem

Demens er en sykdom preget av en forverring av kognitiv funksjon utover det som kan forventes ved normal aldring. Det påvirker minne, tenkning, orientering, forståelse, beregning, læringsevne, språk og dømmekraft. Demens skyldes en rekke sykdommer og skader som påvirker hjernen, for eksempel Alzheimers sykdom eller hjerneslag.

Demens er et raskt voksende folkehelseproblem som rammer rundt 50 millioner mennesker globalt. Det er nesten 10 millioner nye tilfeller hvert år. Demens er en viktig årsak til funksjonshemning og avhengighet blant eldre mennesker. I tillegg er sykdommen en stor økonomisk byrde for samfunnet som helhet, og kostnadene ved omsorg for demensdødsfall anslås å stige til 2 mrd. dollar årlig innen 2030.

Forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse er glad for at WHO nå har satt dette på den internasjonale helseagendaen.

– Det er viktig og positivt at WHO så tydelig understreker betydning av modifiserbare livsstilsfaktorer for å redusere risikoen for demens, og at de peker på hvordan disse faktorene er viktige gjennom hele livet, sier han.

Gir et kunnskapsgrunnlag for helsepersonell

Retningslinjene gir et kunnskapsgrunnlag for helsepersonell slik at de kan gi gode råd til befolkningen generelt om hva de kan gjøre for å forebygge kognitiv svikt og demens.

– Vi må gjøre alt vi kan for å redusere risikoen for demens. De neste 30 årene forventes antall personer med demens å bli tredoblet. Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for disse retningslinjene bekrefter det vi har hatt mistanke om en stund, at det som er bra for hjertet, også er bra for hjernen, sier generaldirektør i WHO, Dr Tedros A. Ghebreyesus i en pressemelding.

Retningslinjene vil også være nyttige for beslutningstakere, og vil kunne veilede dem i å utvikle politikk og utforme programmer for forebygging, som oppmuntrer til en sunn livsstil.

– Ifølge WHO er demens en av våre aller største helseutfordringer. Tydelige signaler og resolutte tiltak innen folkehelse er helt nødvendig for å møte denne utfordringen. Jeg håper dette inspirerer myndighetene til å skaffe seg mer kunnskap på området, og at tiltak iverksettes på bred basis, sier Selbæk.

Lag en demensplan

Blant WHOs viktigste anbefalinger er at land lager nasjonale retningslinjer og demensplaner. Organisasjonen har som mål at 75 prosent av alle land skal ha en demensplan innen 2025.

– I lys av dette er det flott at Norge, som tidligere har gått foran, fortsetter med en ny demensplan. Det vil bli den 3. i rekken, avslutter Selbæk.

Reduksjonen av risikofaktorer for demens er et av flere handlingsområder som inngår i WHOs globale handlingsplan mot demens. Andre områder er: styrking av informasjon om demens, diagnose, behandling og pleie, støtte til omsorg for personer med demens og forskning og innovasjon.

Les mer om demens på WHOs nettsider