Ny Psyk-IT om helsehjelp til personer uten samtykke-kompetanse som motsetter seg helsehjelpen: Pasient- og brukerettighetsloven kapittel 4 A

Å bruke tvang mot en person er inngripende og kan være skadelig, men kan også være helt essensielt for å sikre at en person får helt nødvendig helsehjelp.

– Alle voksne mennesker har rett til selvbestemmelse. Det er faktisk en menneskerett, sier Ane Stavrum, jurist ved Nasjonalt senter for Aldring og helse.

På helseområdet har alle over 16 år som hovedregel samtykkekompetanse. Samtykkekompetanse betyr at en pasient har evne til selv å ta avgjørelser om nødvendig helsehjelp, for eksempel takke ja eller nei til helsehjelp, for eksempel en operasjon, medisiner eller sårstell.

Når mister pasienten samtykkekompetanse?

Pasienten kan miste sin samtykkekompetanse helt eller delvis. Dette skjer for eksempel på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemming. Kravet er at han eller hun åpenbart ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter.

– Åpenbart er et viktig ord her, sier Stavrum.

– Det skal med andre ord litt til før en pasient mister samtykkekompetansen. Å ikke forstå, kan være når pasienten ikke forstår behovet bak, eller begrunnelsen for helsehjelpen, hva helsehjelpen går ut på eller hva som kan være resultatet av å nekte å motta helsehjelpen.

Reglene for bruk av tvang finner du i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Forskjellige regler for kroppslig og psykisk helsevern

– Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A t gjelder for såkalt somatisk, altså kroppslig, helsehjelp. For tvungent psykisk helsevern gjelder et annet regelverk, nemlig den psykiske helsevernloven, påpeker Stavrum.

Bruk av tvang skal være siste utvei. Tvang skal kun brukes der det er helt nødvendig. Det er mange og strenge vilkår i loven som må være oppfylt før helsepersonellet kan bruke tvang mot pasienten.

Tillitsskapende tiltak er svært viktig

– Helsepersonellet skal først prøve tillitsskapende tiltak, fortsetter Stavrum.

– Eksempler på tillitsskapende tiltak kan være å gi pasienten tilpasset informasjon, bruke god tid, være i trygge og rolige omgivelser og prøve å finne årsaker til pasientens motstand mot helsehjelpen.

Ved å bruke tillitsskapende tiltak kan det være at pasienten forstår hvorfor helsehjelpen er viktig og derfor samtykker til helsehjelpen. Da kan tvang unngås.

– Tillitsskapende arbeid er helt grunnleggende og meget viktig i praksis for å redusere bruken av tvang, og helsepersonellets bevisst om dette er svært sentralt , sier Stavrum.

For et å få en grunnleggende innføring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A se vi Ane Stavrums foredrag, som nå ligger ute på Psyk-IT sidene våre