Nestor innen alderspsykiatri og demens jubilerer - Aldring og helse

Nestor innen alderspsykiatri og demens jubilerer

Professor emeritus og seniorforsker Knut Engedal ved Aldring og helse fyller i dag 70 år. Han er en markant skikkelse innenfor norsk og internasjonal forskning på eldre.

Knut Engedal

Engedal er fra Bergen, og han tok medisinstudiet i Tyskland. Han har jobbet som distriktslege på Austevoll, har hatt privatpraksis i Bergen og jobbet som sykehjemslege i Oslo. Engedal har siden 1983 for det meste hatt sitt virke ved geriatrisk og psykiatrisk avdeling ved Ullevål, og forskerkarrieren startet der.

Engedal var med å starte, og har preget det som etterhvert har blitt til det Aldring og helse er i dag. Han var i referansegruppen for Utviklingsprogram for demens 1990-95, og leder av utviklingsprogrammet for alderspsykiatri 1992-95. Disse programmene var forløperne til Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, hvor han var forsknings- og fagsjef i det tredelte lederskapet sammen med Arnfinn Eek og Aase-Marit Nygård. Engedal var instrumentell i inkluderingen av de nye fagdisiplinene alderspsykiatri, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Dette resulterte i 1997 i opprettelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse der han fortsatte som fag- og forskningssjef til 2013.

Engedal er beskrevet av kolleger som en god formidler som klarer å gjøre vanskelige problemstillinger lett tilgjengelig både for lekmann og lærd. Han er kjent som lærebokforfatter, og skrev den første læreboka i Norge om demens sammen med Per Kristian Haugen utgitt hos forlaget til Aldring og helse. Han er en eksponent for tverrfaglig arbeid innenfor eldreomsorgen. Engedal har også stor arbeidskapasitet. Dette har blant annet gitt seg utslag i at stipendiater, som det har vært mange av, gjerne har fått tilbakemelding allerede morgenen etter sine innleveringer. Engedal har en innebakt dugnadsånd der «han gjør alt», som en kollega beskriver det. Ingen forsamling er for liten for et foredrag om demens.

Engedal er en av nestorene innenfor internasjonal forskning på alderspsykiatri og demens, og ble i fjor tildelt fortjenesteprisen fra styret i den internasjonale organisasjonen for alderspsykiatere (IPA).

Vi ønsker ham en god bursdagsfeiring med familien og hunden Flynn i Sverige!