Mitt livs ABC + Helsedirektoratets nasjonale veileder = sant

Opplæringen Mitt livs ABC er en perfekt match med Helsedirektoratets nasjonale veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. – Nå vet jeg at jeg gjør en god jobb, sier fagarbeider Anita Stenseth etter å ha gjennomført opplæringen.

– Om det er slitsomt å gjennomføre «Mitt livs ABC» ved siden av full jobb? Absolutt ikke! Hver gang det er tid for gruppesamling tenker jeg bare: Yes – jeg skal på kurs!

Anita Stenseth (58) er fagarbeider ved Borgenbråten bofellesskap i Asker. I fjor gjennomførte hun Aldring og helses kompetansehevingstiltak «Mitt livs ABC 1», og i år er hun i gang med «Mitt livs ABC 2», som bygger videre på den første opplæringen. Hun er strålende fornøyd og en entusiastisk pådriver for at også andre skal ta den samme opplæringen hun nå gjør.

– Opplæringen er direkte relevant til arbeidshverdagen, og det gir meg mye motivasjon og inspirasjon på jobb. Jeg føler mer mestring og trygghet på at jeg gjør en god jobb, og det er blitt enklere å veilede og forklare ting for nye kollegaer, sier hun.

Møter kravene i veilederen

«Mitt livs ABC» er et kompetansehevingstilbud rettet mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten som jobber med personer med utviklingshemming. «Mitt livs ABC» består av opplæringsmateriell fordelt på to fagpermer med tilhørende faghefter, og er en del av ABC-opplæringen.

ABC-opplæringen er et nasjonalt kompetansehevende tiltak som Aldring og helse drifter på oppdrag fra Helsedirektoratet. Opplæringen består av fire ulike kompetanseområder, som ansatte i helsetjenesten kan gjennomføre over ett eller flere år, i kombinasjon med jobb. Opplæringen består av fagseminarer og fagstoff man skal gjennomgå på egen hånd, og refleksjonsoppgaver man skal diskutere i grupper med andre deltakere.

I tillegg til at «Mitt livs ABC» gir nyttig kunnskap for alle som jobber i tjenestene til personer med utviklingshemming, er denne kunnskapen også helt nødvendig: I juni 2021 lanserte Helsedirektoratet en nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Veilederen beskriver helt konkret hva gode helse- og omsorgstjenester til denne gruppen innebærer, og hvilke lovkrav som skal, må, bør og kan følges for at personer med utviklingshemming og familiene deres skal kunne leve gode, aktive liv.

«Mitt Livs ABC» møter kravene i denne veilederen.

Tryggere og mer engasjert

For fagarbeider Anita Stenseth har opplæringen ikke bare ført til at hun er blitt mer engasjert i jobben sin, men også gjort henne enda tryggere på at hun er på rett plass i arbeidslivet.

Fagarbeider Anita Stenseth har hatt stor nytte av ABC-opplæringen «Mitt livs ABC». Foto: Privat

– Nå vet jeg at jeg gjør en god jobb, og jeg vet hvorfor vi gjør ting på en bestemt måte. Det er veldig bra at vi lærer såpass mye om lovverket, for det er kanskje ikke alt man vet om. Hvis jeg er usikker på hva lovverket sier om en bestemt problemstilling, kan jeg nå bare gå inn i «Mitt livs ABC» og slå det opp. Der er alt veldig godt forklart, sier hun.

Hun er spesielt fornøyd med at deler av opplæringen foregår i faste grupper, der man diskuterer ulike oppgaver og problemstillinger med andre deltakere. For Stenseth har møtene i gruppa ikke bare vært en stor motivasjonsfaktor, men også vært svært givende faglig sett.

– Jeg var så heldig å komme i en helt fantastisk gruppe da jeg tok «Mitt livs ABC 1», og vi har hatt utrolig god nytte av hverandre. Vi møtes en gang i måneden for å diskutere heftene vi har lest gjennom på forhånd, og de diskusjonene og refleksjonsoppgavene vi har gjennomført i gruppa har gitt både motivasjon og inspirasjon, sier hun.

– Burde bli obligatorisk

Hele Stenseths gruppe valgte å gå rett videre til påbyggingspermen «Mitt livs ABC 2» etter at de fullførte den første opplæringen. De ba om å få beholde den samme refleksjonsgruppa, og det fikk de.

– Vi gir hverandre så mye positivt, og jeg lærer så mye av at vi kan diskutere, utveksle erfaringer og gi hverandre råd. Jeg gleder meg til hver gang vi skal møtes, og er veldig glad for at jeg har fått være med på dette. Jeg får masse påfyll og ny kunnskap, for hvert hefte jeg leser lærer jeg noe nytt. Jeg burde ha gjort dette for mange år siden!

Den gode erfaringen med «Mitt livs ABC» har gjort at Stenseth mener opplæringen burde bli obligatorisk for alle som jobber med personer med utviklingshemming.

– Dette er absolutt noe alle burde gjennomføre. Det er så viktig at vi kan litt om alt – både om stell, om kommunikasjon, om tilbud og muligheter brukerne kan søke om, og om lovverket. «Mitt livs ABC» er ikke bare et kurs man tar, det blir et verktøy man kan bruke i arbeidshverdagen, sier hun.

Jeg lærer så mye av at vi kan diskutere, utveksle erfaringer og gi hverandre råd. Jeg burde ha gjort dette for mange år siden!

Anita Stenseth, fagarbeider og kursdeltaker «Mitt livs ABC»

Viktig fokus på menneskerettigheter

Aud Marie Ellinggard er fagkonsulent i Aldring og helse. Hun forklarer at målet med «Mitt livs ABC», i tillegg til å gi grunnleggende kompetanse slik at kravene i veilederen møtes, er at de som jobber med personer med utviklingshemming i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal bli tryggere i jobbene sine og mer bevisste på oppgavene de utfører.

– Noe av det viktigste ABC-opplæringen kan tilføre de ansatte, er at de får kompetanse og trygghet nok til stille spørsmål om hvorfor og hvordan man gjør som man gjør, sier hun.

Hun trekker fram fokuset på menneskerettigheter som en viktig del av «Mitt livs ABC».

– Alle mennesker har de samme rettighetene, men personer med nedsatt funksjonsevne kan være i behov av hjelp til å ta gode beslutninger. Det er et stort ansvar for alle som jobber i helse- og omsorgstjenestene, påpeker Ellinggard.

Her er kompetanse og trygghet i jobben en viktig faktor, mener hun.

– Vi må tenke både individ og system. Kompetanseheving er viktig både for den ansatte som gjennomfører opplæringen, men også for at systemet skal fungere i et større perspektiv. Det er mange krav som stilles til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og personer med utviklingshemming er ekstra sårbare. Vi er avhengig av kompetente ansatte for å gi gode tjenester, sier Ellinggard.

Kvalitetssikret opplæring

Synne Barding er rådgiver og ABC-kontakt i Asker kommune. Hun sier kommunen ønsker at «Mitt livs ABC» blir en del av grunnopplæringen for alle som jobber med personer med utviklingshemming i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 – ABC er kvalitetssikret opplæring som de ansatte kan bruke aktivt i arbeidshverdagen sin. Men det holder ikke å sende en eller to ansatte på kurs. Vi ser at det fungerer best og kommer mest til nytte på de avdelingene der mange har tatt opplæringen, poengterer hun.

I likhet med Anita Stenseth trekker hun fram de fysiske gruppesamlingene som et svært verdifullt tillegg til den kunnskapen deltakerne får ved å lese de ulike fagheftene.

– Særlig for de som ikke har norsk som morsmål kan det være godt å møte andre og få bruke litt tid på å diskutere og reflektere over ulike temaer og problemstillinger. Vi ser at de som kommer tilbake fra kurs er veldig motiverte til å bruke det de har lært i arbeidshverdagen sin, sier hun.

Asker kommune har foreløpig sendt 40 ansatte gjennom «Mitt livs ABC 1», og har 15 ansatte som nå er i gang med «Mitt livs ABC 2».

– Vi må bruke litt ressurser på administrering, oppfølging av gruppesamlinger og innleide vikarer, men vi ønsker å prioritere kompetanseheving. Vi ser at vi profitterer på det, fordi vi får kompetente ansatte som er motiverte og engasjerte i jobbene sine og som kan løfte etiske dilemmaer på en veldig god måte, sier hun.

Vi ser at de som kommer tilbake fra kurs er veldig motiverte til å bruke det de har lært i arbeidshverdagen sin.

Synne Barding, Asker kommune