Meningsfulle dager: Demensomsorg på gård

Det antas at rundt 80 000 personer har demens i Norge i dag, og hvert år framover vil mer enn 10 000 nordmenn oppleve å få sykdommen. Fra 2020 vil det være lovpålagt at kommunene skal tilby dagaktiviteter til personer med demens.

– Akkurat som andre mennesker har personer med demens ønske om meningsfulle og aktive dager, og demensomsorg på gård kan være et slikt aktivitetstilbud, sier Grete Patil, leder for forskningsprosjektet Demensomsorg på gård.

Nå skal effekten av demensomsorg på gårder over det ganske land dokumenteres. Hensikten med prosjektet er å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens sett fra ulike perspektiver. Forskerne vil se på hva som er viktig for de som får tilbudet og hvordan det påvirker helsen deres. De vil også snakke med pårørende, undersøke hva som er tilbydernes motivasjon, samt å se på hvordan gårdene og dagtilbudet er organisert.

Per i dag er det nærmere 40 gårder i Norge som tilbyr dagaktiviteter for personer med demens. Målet med tilbudet er å skape mestring, utvikling og trivsel, og aktivitetene er knyttet opp til gården, og livet og arbeidet der.

Forskere fra Norsk senter for Bygdeforskning er allerede i gang med å intervjue gårdbrukere fra ulike steder i landet som driver et slikt tilbud. I tillegg skal de intervjue ansvarlige for dagaktivitetstilbudet for personer med demens i de utvalgte kommunene.

Senere denne måneden vil forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) starte opp sine undersøkelser av personene med demens og deres pårørende.

Forskningsprosjektet Demensomsorg på gård har nå fått sin egen nettside. Her finner du informasjon om de ulike delstudiene, hvilken fase prosjektet er i, presentasjon av gårdene som er inkludert og etter hvert også de artiklene som blir skrevet.

Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, Aldring og helse, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.