Leve hele livet – godt underveis

Hva er status for kommunenes jobb med kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet - tre år etter oppstarten?

Daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Aldring og helse er opptatt av at man må se eldre både som en ressurs og som mennesker med sammensatte behov for tilbud og tjenester.

Arbeidet med Leve hele livet (Meld. St. 15 (2017-2018)) har pågått siden 2019. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Den skal være en støtte i kommunenes arbeid med å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester.

Stor deltakelse fra kommune

Et utgangspunkt for reformen er at samfunnet om få år vil ha flere eldre enn barn og unge. Kommunene må derfor jobbe på nye måter, for å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester.

Nå har OsloMet, i en såkalt underveisrapport, undersøkt hvordan kommunene selv forstår, vurderer og arbeider med reformen.

I underveisrapporten kommer det framt at nærmere 98 prosent av kommunene planlegger å gjennomføre reformen. Halvparten av dem har fattet vedtak om hvordan den skal gjennomføres lokalt.

Bilde av smilende kvinnelig leder
Engasjert: Aldring og helses Kari Midtbø Kristiansen. Foto: Martin Lundsvoll.

– Aldring og helse følger med stor interesse kvalitetsreformen Leve hele livet, forteller Midtbø Kristiansen.

Hun mener det er gjort mye bra arbeid i kommunene, men registrerer at de jobber på litt forskjellige måter.

– Rapporten viser at kommunene jobber noe ulikt med reformen. Noen kommuner velger å organisere arbeidet innenfor helse- og omsorgssektoren, mens andre velger å organisere det som en bredere samfunnsreform og inkluderer områder som samferdsel, kultur, plan og folkehelse. Det er også flere som jobber ut fra begge perspektiver.

Eldre er både ressurs og har behov

Hun er opptatt av at reformen vekter både eldre som ressurser og et aldersvennlig samfunn òg de sammensatte behovene, som skrøpelig eldre har.

– Fra start har det på den ene siden vært tydelig kommunisert at dette er en bred reform med søkelys på eldre som ressurser og et aldersvennlig samfunn. Samtidig må vi ta inn over oss at flere eldre og eldre som lever lenger på et tidspunkt vil kunne bli skrøpelige og ha sammensatte behov for tilbud og tjenester. Hvordan dette skal vektes i forhold til hverandre har etter min mening vært lite tydelig i reformen fra start. Jeg vil tro det er dette som også gjenspeiles i de ulike måtene å organisere reformen på i kommunene, sier Midtbø Kristiansen.

Kommunene forventer mer samarbeid

Samtidig viser rapporten at kommunene forventer at det gjennom arbeidet med reformen blir enda mer samarbeid internt i kommunen og med eksterne aktører, slik som næringsliv og frivilligheten.

– Det er fint at flere kommuner ser viktigheten av samarbeid på tvers både internt i kommunen og med næringsliv og frivillighet. Demografiutfordringen kommunene står overfor kan ikke løses av helse- og omsorgssektoren alene, men krever nettopp slike samarbeid, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen på Helsedirektoratets nettsider.

Her finner du mer om underveisrapporten for Leve hele livet