Program for skandinavisk lederkonferanse 2024

Mandag 23. september


09:00–11:00 Registrering & kaffe


Plenum

Moderator: Kari Midtbø Kristiansen

11:00–11:10 Velkommen

Hjertelig velkommen til alle deltakere! Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Norge, har gleden av å åpne årets Skandinaviske lederkonferanse.

11:10–12:10 Dementia care in the future – the impact of leadership

Åpningsforedraget holdes av professor emerita Dawn Brooker PhD MBE. Hun er klinisk psykolog innen helse- og sosialomsorg, og er direktør for Association for Dementia Studies ved University of Worcester. Brooker er internasjonalt anerkjent for utviklingen av personsentrert demensomsorg, og i 2019 redigerte hun en oppdatert utgave av Tom Kitwoods arbeid om personsentrert omsorg. I dag snakker hun om fremtidens demensomsorg, og betydningen av lederskapet. Foredraget er på engelsk.

12:10–12:40 Erfaringer med å leve med demens – Demenslinjen og brukerrepresentanter

Hvordan er det å leve med demens, og hvilke erfaringer kan helse – og omsorgstjenesten lære av? I dette foredraget har Marianne Næss med seg en brukerrepresentant på scenen. Næss er sykepleier med videreutdanning i palliasjon og veiledning, med arbeidserfaring fra både sykehus og sykehjem. Hun jobber som sykepleier og veileder på Demenslinjen i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foredraget er på norsk.


12.40–13.45: Lunch/Frokost


Plenum

Moderator: Gunhild Waldemar

13:45 Velkommen tilbake

Gunhild Waldemar leder og stifter av Nationalt Videnscenter for Demens, Danmark, ønsker velkommen tilbake etter lunch/frokost.

13:45–14:15 Personsentrert ledelse / Personcentrerat ledarskap

I dette foredraget vil Annica Backman, som jobber både i klinisk praksis og som universitetslektor i sykepleie se nærmere på hva personsentrert ledelse egentlig er. Backman brenner for forskning som handler om omsorgen til eldre. Hun medvirker i flere ulike forskningsprosjekter som i hovedsak dreier seg om ledelse og hvordan en kan lede personsentret. Foredraget er på svensk.

14:15–14:45 Ivaretakelse av hjelperne

Siri Toven er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har jobbet klinisk i spesialisthelsetjenesten i over 17 år. Toven er opptatt av profesjonelt arbeid med egne følelsesmessige reaksjoner, og arbeidsmiljøets betydning for de som skal yte bistand i krevende situasjoner over tid. I dette foredraget får vi høre mer om hvordan også hjelperen kan og bør hjelpes. Foredraget er på norsk.

14:45–15:30 Kaffepause med mingling og posterutstilling

15:30–16:00 Hvordan rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert personale i eldreomsorgen? Underbemanning er selvforsterkende.

En av tjenestens store utfordringer er å beholde det kvalifisert personalet over tid slik at tjenestenes forsvarlighet opprettholdes. Dette ser Heidi Gautun nærmere på. Gautun er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo. Hun er forsker I ved NOVA, seksjon for aldersforskning og boligstudier, OsloMet- storbyuniversitetet. Hennes forskning omfatter studier av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre, og samhandling mellom kommuner og sykehus om helse- og omsorgstjenester til eldre. Foredraget er på norsk.

16:00–16:45 Lederens rolle i at skabe psykologisk tryghed på arbejdspladsen?

Vi avslutter denne dagen med å rette søkelyset mot lederens viktige rolle for en trygg arbeidsplass. Cecilie Pedersen er arbeidspsykolog og har gjennom flere år som ekstern og intern konsulent og Health and Safety Leader hos IBM og LEAD + Enter Next Level tilegnet seg omfattende erfaring innen arbeidspsykologi, som ledelse og utvikling av psykologisk trygghet, ledelse av psykiske arbeidsmiljøer, coaching og leder- og organisasjonsutvikling. Pedersen har erfaring fra helsesektoren og er konsulent på et lederutviklingskurs i Danmark. Foredraget er på dansk.

16:45–17:00 Avslutning på dag 1

18:00–19:30 Mottakelse i Oslo rådhus


Tirsdag 24. september

Parallellsesjoner

09:00–10:00 Velkommen til dag to av Skandinavisk lederkonferanse

Vi begynner dagen med to parallelle workshops, der foredragsholderne innleder med hvert sitt tema før det åpnes for dialog og drøfting med deltakerne i salen. Vi håper dette blir to dynamiske og lærerike sesjoner. Deltakerne kan velge mellom de to workshop-ene under.

Workshop 1: Kan Personsentrert observasjons- og refleksjonsverktøy (PORT-metoden) være et egnet verktøy for å utvikle personsentrert praksis?

Innleder: Anne Marie Mork Rokstad, professor og fagsjef kognisjon og demens ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Norge.

Moderator: Karen Tannebæk, uddannelsesleder ved Nationalt Videnscenter for Demens, Danmark.

Workshop 2: Læring og utvikling i demensomsorgen – forbedringsmodellen (PDSA) i praksis.

Innleder: Elsebeth Glistrup, uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, Danmark, sammen med representant for Dansk selskab for Patientsikkerhet, Danmark.

Moderator: Tove Buk, uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, Danmark. 


10.00–10.30: Kaffepause


10.30–12.00 Dialogforum

Vi fortsetter med to nye parallellsesjoner der alle tre landene presenterer erfaringer og perspektiver innen et og samme tema. Også her åpnes det opp for dialog og drøfting med deltakerne i salen. Deltakerne velger mellom:

Hjemmebaserte tjenester

Moderator: Lene Kristiansen


Demensomsorg i hjemmeplejen – dansk model med gode resultater – faste, selvstyrende teams – til gavn for både borgere og medarbejdere.

Gry Segoli, ergoterapeut, Soc.D. i demens, master i rehabilitering,
lektor Københavns
professionshøjskole, Danmark


Ledarskap och personcentrering i den kommunala hemtjänsten

Karin Bölenius, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, docent i omvårdnad, Umeå, Sverige


Erfaringer fra Voksenskolen

Birgitte Nærdal, sykepleier og tidligere demenskoordinator i Grimstad kommune.
Berit Westbye, ergoterapeut og tidligere spesialergoterapeut ved USHT Agder øst/Grimstad kommune

Multikulturelt arbeidsmiljø

Moderator: Helle Wijk


Mangfoldsledelse i demensomsorgen – utfordringer og muligheter.

Ragnhild Storstein Spilker, sykepleier, MPhil, leder faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, NSF Norge


Att förstå och bli förstådd i en multikulturell vård- och vårdutbildningsmiljö.

Kerstin Ulin, sjuksköterska, medicine doktor, docent i vårdvetenskap, universitetslektor Göteborgs
universitet, Sverige


Ledelse af mangfoldige medarbejdere med fokus på interkulturelle kompetencer på det kommunale sundhedsområde.

Mette Olsen, centerchef på Peder Lykke Centret, København, Danmark


12.00–13.00: Lunch/Frokost


Plenum

Moderator: Wilhelmina Hoffman

13:00 Velkommen tilbake

Wilhelmina Hoffman, direktør ved Svenskt Demenscentrum, Sverige, ønsker velkommen tilbake etter lunch/frokost.

13.00–13.30: «Det er sammen, vi skaber det gode liv, for sammen kan vi så meget mere». Lederskabets betydning

Belinda Hornshøj er initiativtaker og stifter av samarbeidsprosjektet HeartWork – Verdighetsproduksjon via Generasjonsbroer mellom skoleelever og sykehjemsbeboere. Hornshøj er opptatt av nytenkning rundt rammer, muligheter og ressurser slik at det kan skapes sosial kapital på mange arenaer på tvers av alder.  I dette foredraget får vi høre mer om lederskapets betydning i samskapningen. Foredraget er på dansk.

13.30–14.00: Den nye «generasjon prestasjon»? – perspektiver på aldring

Hvilke forventninger stilles det til den eldre befolkningen for tiden, og må de eldste prestere mye i dagens samfunn? Bodil H. Blix skal i dette foredraget ta oss igjennom ulike aldringsperspektiver. Blix er professor ved UiT Norges arktiske universitet og professor II ved Høgskulen på Vestlandet. Forskningsinteressene hennes er i krysningsfeltet mellom kritisk gerontologi og helsetjenesteforskning. Foredraget er på norsk.

14.00–14.15: Benstrekk – kaffe

14.15–15.00: Hjärnhälsa på dina fem fingrar: FINGER-modellen och den senaste forskningen

Fremtidens demensomsorg starter i dag, og den vil ha et stort fokus på hjernehelse og forebygging av sykdom. Konferansen avsluttes derfor med et foredrag for fremtiden. FINGER-modellen er basert på de vitenskapelige resultatene av FINGER-studien som viser at livsstilsendring innen fem områder kan være med på å forebygge utvikling av kognitiv svikt. Dette skal Charlotta Thunborg, fysioterapeut på hukommelsesklinikken på Karolinska Universitetssjukhuset og forsker på Karolinska institutet i Stockholm gi oss et innblikk i. Thunborg forsker på livsstilsfaktorer og deres påvirkning med utgangspunkt i resultatene fra FINGER-studien. Foredraget er på svensk.

15.00–15.15: Avslutning med lederne for de tre senterne