Landsundersøkelse om boliger

Målet med prosjektet var å kartlegge boligtilbudet til eldre med utviklingshemning. Undersøkelsen var landsdekkende
og ble gjennomført som en del av en større kartlegging som også omhandlet tilbud til personer med demens i kommunene.