Kan personer med Downs syndrom ha økt risiko for covid-19 sykdom? - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kan personer med Downs syndrom ha økt risiko for covid-19 sykdom?

Ekspertene er samstemte om at personer med Downs syndrom kan ha risiko for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom syndrom og bør betraktes som en risikogruppe. Dette selv om forskningen så langt er mangelfull.

Downs syndrom er en genetisk tilstand som skyldes overtallig kromosommateriale på kromosom 21, og fører til varierende grad av funksjonsnedsettelser. I Norge fødes det hvert år mellom 70 til 90 personer med syndromet. Downs syndrom er den tilstanden som forekommer hyppigst hos personer med utviklingshemning. Et sted mellom 15 og 20 prosent av alle med kjent utviklingshemning har Downs syndrom og i gjennomsnitt har de mild til moderat grad av utviklingshemning.Korona blir ofte noe upresist brukt om både viruset og sykdommen.

Korona tilhører koronavirusfamilien og det nye koronaviruset har det medisinske navnet SARS-CoV-2. Det er dette viruset som fører til sykdommen covid-19.

Vi i Aldring og helse har jevnlig kontakt med det internasjonale forskningsmiljøet som forsker på temaer om personer med Downs syndrom. Verken vi eller dette forskningsmiljøet er kjent med studier som til nå har kunnet dokumentere at personer med Downs syndrom har høyere eller lavere risiko for smitte av koronaviruset, er mer eller mindre utsatt for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom, eller har høyere dødelighet som følge av sykdommen. Flere studier er på trappene, men fortsatt er det for tidlig i forløpet.

Imidlertid har det kommet mange solide faglige begrunnelser for at personer med Downs syndrom kan ha risiko for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom. Internasjonalt er det stor enighet om at personer med Downs syndrom bør betraktes som en risikogruppe.

Ved sykdom vil mange med Downs syndrom ha manglende forutsetninger til å kommunisere symptomer på sykdommen. Det vil være ekstra utfordrende siden symptombildet er varierende og fortsatt noe uavklart for covid-19 sykdom. En bør se etter tegn på endret atferd som økt forvirring, uro, blir inaktiv eller funksjonstap. Sammen med manglende kompetanse om egen helse, vil personer med Downs syndrom ha reduserte evner til å forstå og formidle helsebehov effektivt til andre. Personer med Downs syndrom vil også ha ekstra behov for oppfølging og opplæring i å forholde seg til gjeldende smitteverntiltak, slik at de i minst mulig grad vil være en smitterisiko for seg selv og for andre. Nedenfor beskrives noen av risikofaktorene for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom, men som kan forekomme i varierende grad.

Risikofaktorer for komplikasjoner ved covid-19 sykdom

Alder

I dag er det langt flere personer med Downs syndrom som vokser opp, og mange begynner å bli eldre. Hva gammel er for en person med Downs syndrom er vanskelig å definere. De har en aldringsprosess som går fortere enn det vi forventer i befolkningen. Det vil derfor være naturlig å tenke at også de som er yngre enn 60 år, vil være i risikogruppen for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom. Vi kan anta at risikoen for komplikasjoner ved covid-19, som forkommer oftere med økende alder i den generelle befolkningen, kan starte helt ned til 40 års alder for personer med Downs syndrom. Dette er samme tidspunkt hvor man mener personer med Downs syndrom kommer i en alder hvor det er større risiko for å utvikle demens, og når en bør starte med regelmessig screening.

Infeksjoner

Et meget stort antall av personer med Downs syndrom er utsatt for infeksjoner, og spesielt i luftveiene. En forklaring kan være færre celler som overvåker immunsystemet og dermed mindre evne til å iverksette immunresponser. For eldre med Downs syndrom utgjør luftveis- og sirkulasjonssykdommer en høy andel av årsak til død. De har også en høy risiko for å få pneumoni og influensa. Overdødelighet som skyldes infeksjoner, øker med alderen. De som har hatt hyppige eller alvorlige luftveisinfeksjoner må vi anta kan få alvorlige komplikasjoner hvis de får covid-19 sykdom.

Hos personer med Downs syndrom er det også vanlig med ulike hudplager som kan redusere immunforsvaret. Det kan blant annet være atopisk eksem som er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom, eller en autoimmun sykdom som fører til flekkvis hårtap ved navnet alopecia areata. I tillegg har personer med Down syndrom høyere risiko for ulike soppinfeksjoner, tørr hud og eksem. I sum utgjør dette en risiko for at hudens barrierefunksjon blir redusert og får dårligere evne til å beskytte seg mot infeksjoner.

Hjertesykdom

Covid-19 sykdom kan forårsake en alvorlig inflammatorisk respons i kroppen som kan påvirke hjertet. Derfor er det viktig å kjenne til at det er en relativt høy forekomst av hjerteproblematikk hos personer med Downs syndrom. Nær 50 prosent av barn med syndromet har en medfødt hjertefeil, som også vil kreve oppfølging i voksen alder. For mange med Downs syndrom født før 80-tallet ble ikke hjertefeilen korrigert. I tillegg ser man at flere som ikke har medfødt hjertefeil, utvikler hjertesykdom i voksen alder. Mange blir også påvirket av faktorer som overvekt, diabetes og hypertensjon.

Obstruktiv søvnapne

Av mange årsaker har personer med Downs syndrom høy forekomst av obstruktiv søvnapne (nærmere 50 prosent). Søvnapne er forbundet med økt forekomst av luftveisinfeksjoner, og er derfor en risikofaktor for alvorlig forløp ved covid-19 sykdom. CPAP-maskiner med ansiktsmasker brukes ofte til behandling av søvnapné. I den fasen vi nå er i koronapandemien, er det viktig med gode rutiner ved bruk og rengjøring av utstyr og masker, siden dette er en mulig smittekilde.

Demens

Personer med Downs syndrom har av genetiske årsaker en særlig høy risiko for å utvikle demens ved Alzheimers sykdom. Hva vet vi så om risiko for covid-19 sykdom og kombinasjonen Downs syndrom og demens? Den amerikanske Alzheimer-organisasjonen mener det er mest sannsynlig at demens ikke øker risikoen for å utvikle covid-19 sykdom. På samme måte som demens ikke øker risikoen for influensa. Imidlertid kan demensrelatert atferd, økt alder og ofte forekommende sykdommer ved demens, øke risikoen. På grunn av hukommelsessvikt ved demens kan man fort glemme å følge smittevernrådene som god håndvask- og hostehygiene og sosial distansering. I tillegg kan en ved covid-19 sykdom få en ytterligere forverring av den kognitive svekkelsen. Det vil også være en stor fare for å utvikle delirium, og det er viktig å kjenne til at delirium i tillegg kan være et symptom på covid-19. Så selv om demens i seg selv trolig ikke fører til økt risiko, kan mye av det vi forbinder med helseutfordringer og atferdsmønster ved demens, lede til alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom. Dette må vi også anta vil gjelde for personer med Downs syndrom, og andre med en utviklingshemning.

Vær oppmerksom på mulig atlantoaksial instabilitet

Atlantoaksial instabilitet vil si økt bevegelsesutslag mellom første og andre nakkevirvel. Fra en sykehusavdeling i Norge er vi spesielt blitt gjort oppmerksom på at ved innleggelse med covid-19 sykdom, bør det avdekkes om personer med Downs syndrom har atlantoaksial instabilitet. Opptil 15 prosent av personer med Down syndrom kan være disponert for tilstanden. Ved påvist atlantoaksial instabilitet er det viktig å avklare om det må tas forsiktighetsregler hvis det blir behov for å legge en pasient med Downs syndrom i respirator. Det er tidligere anbefalt at ved indikasjon på instabilitet, bør det foretas røntgenundersøkelse av nakken før behandling i narkose.

I sum har ofte personer med Downs syndrom underliggende sykdommer som gir økt risiko for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom. Nasjonale anbefalinger for personer i risikogruppene bør derfor følges.

Les mer om utviklingshemning og koronaviruset