Kan ikke si at moderat bruk av alkohol blant eldre beskytter psykisk helse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Kan ikke si at moderat bruk av alkohol blant eldre beskytter psykisk helse

Det blir ofte hevdet at litt alkohol er bra for helsen din. En ny studie kan ikke slå fast at det er slik at moderat alkoholkonsum har en beskyttende effekt på eldres psykiske helse.

Flere studier har tidligere sett på sammenhengen mellom alkoholkonsum og depresjon, men få har undersøkt om mengden alkohol er av betydning for en slik sammenheng hos eldre.

Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene hos eldre, og er kjent for å gi økt risiko for høyere dødelighet, funksjonsnedsettelser og selvmord. Når det gjelder alkoholkonsum, vet man at dette bidrar til en rekke sykdommer.

En ny studie har undersøkt om moderat mengde alkohol faktisk har en beskyttende effekt mot depresjon hos eldre. Forskerne har sett på eldre populasjoner i Spania og England gjennom å bruke to ulike helseundersøkelser. Forskerne ønsket å undersøke disse landene da drikkekulturen varierer, samtidig som de har gjort undersøkelser som er sammenlignbare. I spansk kultur drikkes alkohol som regel kun ved måltider, mens i engelsk kultur er alkoholkonsumet kjennetegnet av inntak i større mengder, og ofte i andre sosiale sammenhenger.

I Spania-utvalget deltok totalt 1821 personer over 60 år i to undersøkelsesrunder, henholdsvis i 2012 og 2015. Intervjuer ble foretatt over telefon.

I England-utvalget deltok 4568 personer over 50 år fra tre undersøkelsesrunder (1998, 2002 og 2007). Undersøkelsene ble foretatt gjennom spørreskjemaer, besøk fra sykepleier og intervju gjort av helsepersonell gjennom videointervju på PC.

Alkoholkonsum ble definert som 1) de som aldri hadde drukket, 2) de som var avholds, men hadde drukket frem til året før, 3) moderat, og 4) høyt konsum. I undersøkelsen fra Spania var forskjellen på moderat og høyt konsum opp til 40g for menn og opp til 24g for kvinner.I England definerte de skillet mellom moderat og høyt konsum som opptil 28 enheter med alkohol i uka for menn, og 21 enheter for kvinner. Depresjon ble kartlagt via tre ulike skjema. Forskerne kartla via et spørreskjema også psykologisk stress, samt kontrollvariabler som alder, kjønn, utdanningsnivå, medisinbruk og røykevaner. Deltakerne ble spurt om nivå av fysisk aktivitet, om de hadde hatt noen sykdommer, og vekt og høyde ble målt.

I England rapporterte 5 prosent at de var avholds, mens 80 prosent hadde et moderat konsum. Tilsvarende tall i den spanske undersøkelsen var henholdsvis 7 og 62 prosent.

Forskerne fant ingen sammenheng av moderat alkoholkonsum og depresjon hos eldre i de to utvalgene. Det ser altså ut til at moderat alkoholkonsum ikke beskytter eldre mot å utvikle depresjon.

En svakhet ved studien er at alkoholkonsum ble rapportert av deltagerne selv, noe som kan føre til underrapportering. Likevel har studien også noen styrker, da den har sett på konsumet av alkohol i kulturelt ulike land, og definert avholds som personer som har drukket tidligere, noe forskerne vet kan påvirke utfallet av studien.

Referanse

García-Esquinas, E., Ortolá, R., Galán, I., Soler-Vila, H., Laclaustra, M., & Rodríguez-Artalejo, F. (2018). Moderate alcohol drinking is not associated with risk of depression in older adults. Scientific Reports, 8(1), 11512.