Ingen sammenheng mellom lav kroppsmasseindeks og risiko for Alzheimers sykdom

Kroppsmasseindeks (KMI) er et mål på overvekt som beregnes fra personens høyde og vekt. Body Mass Index (BMI) er den tilsvarende engelske betegnelsen. Både forhøyet og lav KMI har vært assosiert med økt risiko for Alzheimers sykdom (AD) i tidligere studier.

Mye kan tyde på at høy KMI er en risikofaktor midt i livet,
mens lav KMI er en risikofaktor når man er eldre. Nylig viste en stor britisk
studie at det var en sammenheng mellom lav KMI og risiko for AD1.
Det er imidlertid vanskelig å undersøke dette i observasjonsstudier da lav KMI
like godt kan være et resultat av AD i tidlig fase som en årsak til AD.

I en ny dansk studie har man undersøkt genvarianter som er sterkt assosiert med
KMI for å undersøke sammenhengen med risiko for AD2. Gener forandrer seg i liten grad gjennom livet og derfor kan man omgå problemet med usikkerhet om hva som er årsak og virkning.

Totalt 95 578 personer med opptil 36 års oppfølging er inkludert i studien. Utfallsmålet var risiko for AD. Man fant ingen sammenheng mellom lav KMI og økt risiko for AD.

Det er viktig å identifisere påvirkbare risikofaktorer for AD. Folkehelseprogrammer med mål om å redusere risikoen for AD, bygger på denne kunnskapen. Sammenhengen mellom KMI og risiko for AD er sammensatt og uklar. Denne nye danske studien viser at lav KMI i et livsløpsperspektiv neppe er en selvstendig risikofaktor for AD.

Referanser

 1   Qizilbash N, Gregson J, Johnson ME, Pearce N, Douglas I, Wing K, et al. BMI and risk of dementia in two million people over two decades: a retrospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(6):431-6.

2   Nordestgaard LT, Tybjærg-Hansen A, Nordestgaard B, Frikke-Schmidt R. Body Mass Index and Risk of Alzheimer Disease: a Mendelian Randomization Study of 399,536 Individuals. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2017.