Hvorfor utvikler demens seg raskere hos noen?

Hvorfor utvikler demens seg raskere hos noen?

Demens har et raskt forløp hos noen, mens andre kan leve lenge før de har behov for omfattende hjelp. Hvorfor det er slik har Trine Holt Edwin fra Aldring og helse forsket på i sin doktorgradsavhandling.

For å se om en kan si noe om utviklingen av en demenssykdom på diagnosetidspunktet, fulgte Edwin og kollegaene hennes 442 pasienter. Dette var pasienter med Alzheimers sykdom, demens med Lewy-legemer, frontallappsdemens demens og andre former for demens.

– Vi identifiserte tre grupper med forskjellig starttidspunkt og utviklingstakt for sykdommen. De som hadde en demens som utviklet seg sakte var i en gruppe, og så var det to grupper med raskere sykdomsprogresjon, forteller hun.

I gruppene som hadde en rask sykdomsutvikling, fant Edwin at det var tre ting som gikk igjen:

  • Høy alder
  • Lav skår på kognitive tester
  • Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens

Edwin så nærmere på disse atferdsforstyrrelsene, eller såkalte nevropsykiatriske symptomer, og fant der grupperinger av de ulike symptomene.

– Vi fant at spesielt psykotiske symptomer og affektive symptomer som depresjon, var forbundet med å høre til gruppene med rask utvikling.

I studien til Edwin kom det også fram at de som har vært diagnostisert med en psykisk lidelse tidligere i livet, hadde en demens som utviklet seg saktere.

– Etter å ha tenkt litt på det, syns jeg egentlig det virker naturlig. Dette er gjerne personer med lavere kognitiv reservekapasitet. De kan få symptomer tidligere, og også fanges opp av systemet tidligere.

Nyttig kunnskap

På spørsmål om forskningen hennes kan brukes til noe allerede i dag, svarer hun:
– Hvis en lege får en pasient med lav skår på de kognitive testene, som i tillegg har disse nevropsykiatriske symptomene, da er det grunn til å tenke at “dette er en pasient vi må følge opp tettere”. Her må vi som leger raskere inn med tiltak.

Inflammasjonsmarkører

I tillegg til resultater fra utredningsskjemaer for å kartlegge demensutviklingen omtalt over, har Edwin også sett på biomarkører. Biomarkører er stoffer eller molekyler som kan måles eller påvises i en kropp eller celle, og som forteller noe om en underliggende tilstand, som demens.

Forskerne fulgte 231 personer med Alzheimers sykdom og fant at de som hadde høye verdier av en bestemt biomarkør i spinalvæsken, hadde en sakte eller middels sakte utvikling av demenssykdommen. Mens de med en demensdiagnose som hadde veldig lave verdier, gjerne fikk et hurtig demensforløp.

– Det kan virke som at hjernens immunforsvar reagerer på demens, men på et tidspunkt slutter immunforsvaret å jobbe imot, og da utvikler demenssykdommen seg fort deretter, Forklarer Edwin.

– Dette er bare en mulig forklaring på hva som skjer, men det er en forklaring som virker troverdig ut ifra det vi har sett i vår forskning, og annet forskningsarbeid som er gjort på dette området.

Sammendrag av de publiserte forskningsartiklene