Hva hvis en i familien får demens i yngre år? - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hva hvis en i familien får demens i yngre år?

Gratis webinar om yngre personer med demens og deres familier. – Det er mange utfordringer når en person får demens i yngre år. Ett av temaene på webinaret er viktigheten av ulike fullmakter i planleggingen for fremtiden, sier jurist Oda Vestby Hansen i Aldring og helse.

Webinaret, som arrangeres 19. november, setter søkelyset på hvilke behov og utfordringer yngre personer med demens og deres familier kan ha med tanke på planlegging for fremtiden.

Kvinne. Portrettfoto.
Ekspert på jus ved demens: Oda Vestby Hansen. Foto: Privat.

– Det finnes ordninger som både kan være til hjelp i hverdagen og som kan bidra til at familien kan gå fremtiden litt tryggere i møte. Fullmakter er et godt eksempel. En fullmakt innebærer at en person får myndighet til å opptre og handle på vegne av en annen person. Du kan for eksempel gi pårørende fullmakt til å klage på pasient- og brukerrettigheter på dine vegne, sier Vestby Hansen som er foreleser på webinaret.

Fremtidsfullmakten sentral

Vestby Hansen er opptatt av åpenhet rundt juridiske forhold og at en kan gjøre noen forberedende tiltak når noen i familien får demens.

– Demens vil etter hvert påvirke personens evne til å kommunisere, resonnere og ta veloverveide beslutninger. Det kan derfor vært lurt at familien snakker sammen om fremtiden og avklarer ulike økonomiske og praktiske spørsmål. Det kan bidra til trygghet og forutsigbarhet, og mindre stress og belastning for alle involverte. For personer med demens er særlig fremtidsfullmakten helt sentral. Hvis du oppretter en fremtidsfullmakt, kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser den dagen du ikke er i stand til det selv, sier Vestby Hansen.

Botilbud for yngre personer med demens

Et annet tema på webinaret er synspunkter på hvordan botilbud for yngre personer med demens bør tilrettelegges. Representanter fra ulike kommuner vil bidra med erfaringer i en panelsamtale.

Temaene vil bli belyst av både personer med demens, pårørende og fagpersoner. Målgruppen for webinaret er primært ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte.

Klikk her for program og påmelding

Webinaret er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025 og arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.