Hva er en pandemi? - Aldring og helse

Hva er en pandemi?

Epidemi og pandemi er plutselig blitt ord vi alle forholder oss til. Hva er egentlig forskjellen på en epidemi og pandemi?

Både epidemi og pandemi er uttrykk vi ofte bruker for å forklare spredning av infeksjoner, både når det gjelder forventet antall syke og geografisk utbredelse. Tidsskriftet JAMA har publisert egne artikler om koronaviruset rettet mot pasienter, og i en slik artikkel forklares det hvordan pandemi kan defineres (1).

Sykdom av ulike slag er noe som til enhver tid finnes i befolkningen, og mange sykdommer er «endemiske» – det vil si at de forekommer i en befolkningsgruppe på en stabil og forutsigbar måte, slik som malaria i Afrika.

Ved et sykdomsutbrudd har man en plutselig økning av syke med en gitt tilstand, i forhold til hva som er forventet. Et utbrudd kan altså gjelde få personer – med en ny sykdom, eller at mange flere blir syke enn forventet av en kjent sykdom.

«En pandemi er en epidemi som spres globalt», skriver Marit Tveito. Bildet viser WHOs koronakart 29. mai 2020.

I en epidemi sprer et sykdomsutbrudd seg over et større geografisk område, og et eksempel på det er Zika-viruset som ble oppdaget i Brasil, men som spredde seg til mesteparten av Latin-Amerika i 2014.

En pandemi er en epidemi som spres globalt. Spanskesyken som i 1918 rammet over en tredjedel av verdens befolkning er det mest kjente eksemplet på en pandemi, men verden har sett en rekke influensa-pandemier siden. HIV-viruset startet som et utbrudd, ble først epidemisk, deretter pandemisk, men kan nå sies å være endemisk i flere deler av verden. Det vil si at antallet mennesker som blir syke av HIV-viruset er rimelig stabilt og forutsigbart.

Koronaviruset startet et sykdomsutbrudd i Wuhan-regionen i Kina, har spredt seg epidemisk over større geografiske områder, før det nå har ført til en global epidemi – altså pandemi.