Hva bør du kunne om aldring og eldreomsorg?

– Aldring og omsorg, en sentral del av ABC-opplæringen, har blitt fullstendig revidert: Nye og viktige temaer om aldring og eldreomsorg er lagt til og andre temaer er utdypet, sier redaktør Kariann Krohne i Aldring og helse.

Ansvarlig for nyrevideringen av permen Aldring og omsorg: Kariann Krohne.

Krohne forteller at arbeidet med å revidere permen Aldring og omsorg har handlet om å få frem samspillet mellom aldringsprosessen og dagsaktuelle helse- og omsorgstemaer i eldreomsorgen. Temaene er knyttet til de praktiske problemstillingene de ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunen står i hver dag.

– Vi har lagt vekt på å fremskaffe praksisnær og oppdatert fagkunnskap. Permen skal være lett tilgjengelig for deg som jobber tett på de eldre i kommunene, sier hun.

– Den røde tråden er eldres særegne behov for omsorg og behandling. Eldre kan ha et annet symptombilde og reagere annerledes på ulike sykdommer enn oss yngre.

Dette gir noen spesielle utfordringer i det konkrete arbeidet med eldre pasienter, presiserer hun.

Klinisk observasjonskompetanse i praksis

– Jeg vil spesielt løfte frem ett viktig tema som vi har jobbet hardt med, for å gjøre tilgjengelig og engasjerende, nemlig klinisk observasjonskompetanse. Her har vi vært helt nedpå i praksisfeltet, sier hun.

Jeg håper at arbeidet vi har gjort med å gjøre ny kunnskap lett tilgjengelig for ansatte skal føre til positive endringer for dem vi alle arbeider for. Nemlig de eldre pasientene.

Kariann Krohne, redaktør

– Vi introduserer konkrete og aktuelle metoder får å oppdage endringer hos de eldre. Her er det særlig viktig å bruke samværet med pasientene til å observere, og innspill fra de pårørende, for å kartlegge pasientenes behov. Slik kan vi sette i gang med de riktige tiltakene.

Et annet tema der det har skjedd mye handler om lover og bestemmelser.

– Vi har viet ett av heftene til en gjennomgang av sentrale lover og forskrifter. Her får du kunnskap om hvilke rettigheter og krav som følger den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Krohne.

Den reviderte permen, som tidligere bestod av 13 hefter, består nå av 10 hefter. Opplæringen kan dermed gjennomføres på ett år.

Aldring og omsorg omhandler temaer som biologisk aldring, psykologisk og sosial aldring, sentrale bestemmelser for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, aktivitet, kosthold og ernæring, observasjon, kartlegging og tiltak, pårørende, sosiale nettverk og frivillige hjelpere i eldreomsorgen, mikrobiologi og smittevern og legemidler.

Ny kunnskap gir ny entusiasme

Redaktøren har som ambisjon at den reviderte opplæringen skal gi ny kunnskap. Samtidig er hun opptatt av at opplæringen skal gi ny entusiasme der det trengs for ansatte i de kommunale helse- og omsorgtjenestene.

– Jeg håper at arbeidet vi har gjort med å gjøre ny kunnskap lett tilgjengelig for ansatte skal føre til positive endringer for dem vi alle arbeider for. Nemlig de eldre pasientene, sier Kariann Krohne.