Hedret for banebrytende forskning på hjerne og hjerte

Evandro Fei Fang og Dan Atar ble denne uken tildelt Nasjonalforeningens forskningspriser for 2023. H.M. Kong Harald sto for tildelingen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen deler hvert år ut to forskningspriser; til en demensforsker og til en hjerte- og karforsker.

En av våre største helse- og omsorgsutfordringer

Førsteamanuensis Evandro Fei Fang ved Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo, får Demensforskningsprisen for banebrytende forskningsresultater og innsatsen for gode fagsamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. 

Bjørn Lichtwarck, leder av Nasjonalforeningens Råd for demens, satte tildelingen av demensforskningsprisen i en større sammenheng.

– I dag har godt over 100 000 personer i Norge en eller annen form for demenssykdom, antallet kan stige til i underkant av 240 000 innen 2050 – om ikke effektiv forebygging eller behandling blir identifisert. På verdensbasis er tallet 55 millioner, et tall som vil kunne stige til 152 millioner i 2050. Demens er derfor en av våre største helse – og omsorgsutfordringer, og vil i årene som kommer i enda større grad påvirke samfunnets bruk av ressurser. Men først og fremst er demens hjernesykdommer som rammer den enkelte pasient og deres nærmeste hardt. 

Bilder fra utdelingen

– Viktig innsats

– Derfor et det så maktpåliggende å finne fram til en behandling som effektivt kan bremse demens, eller stoppe utviklingen av sykdommen. I vel 20 år har en rekke forsøk med ulike legemidler ikke nådd dette målet.

Lenge har man fulgt det såkalte Amyloid-sporet. Ved hjelp av legemidler har man forsøkt å redusere proteinavleiringer, som man har antatt er giftig for hjernecellene.

– Det siste legemidlet som er utviklet, og som nylig er godkjent til bruk i USA, kan rett nok ha noe effekt her, men det er stor usikkerhet om til dels alvorlige bivirkninger. Det synes derfor helt nødvendig å studere andre årsaksmekanismer bak Alzheimers sykdom, fortsatte Lichtwarck.

Les mer om tildelingen av forskningsprisene på Nasjonalforeningens nettside

Fant ny mulig årsaksmekanisme

Årets prisvinner og hans kolleger har gjennom forskning framsatt en ny mulig årsaksmekanisme for Alzheimers sykdom.

– Det er såkalt defekt mitofagi det vil si at mekanismen for fjerning av skadde mitokondrier, som er cellenes energiforsyning, ikke fungerer godt nok. Prisvinneren og medarbeidere har identifisert flere stoffer i hjernen som kan bedre fjerningen av skadde mitokondrier. Disse stoffene har motvirket tap av hukommelse i dyremodeller for Alzheimers sykdom. Dette kan få stor betydning for utvikling av en ny type legemidler for Alzheimers sykdom og demens. 

– Prisvinneren har i tillegg bygd opp et ekstraordinært godt nasjonalt og internasjonalt tverrvitenskaplig forskningssamarbeid. Hoveddelen av forskningsarbeidet har vært utført ved en norsk forskningsinstitusjon, Universitetet i Oslo. Prisvinneren har vært aktiv i utdanning av leger og kunnskapsformidling overfor publikum i Norge.

– For å oppsummere: prisvinneren er en forsker som har bidratt til banebrytende forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt, som har økt kunnskapsgrunnlaget om årsakssammenhenger ved demens, og som har gitt resultater som har potensiale til å bidra til effektiv behandling av demens ved Alzheimers sykdom, avsluttet Bjørn Lichtwarck.