Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut

Fysioterapeutene i Kongsberg kommune kartla i 3 måneder fysisk funksjon og behandlingstiltak hos pasienter som var 70 år eller eldre. Både privatpraktiserende fysioterapeuter og fastlønnede terapeuter deltok i kartleggingen.

Det var stor spredning i funksjonsnivået hos de 250 pasientene som ble inkludert i studien. Pasientene som fikk fysioterapi fra fastlønnede fysioterapeuter var eldre, hadde flere medisinske diagnoser og hadde et lavere funksjonsnivå enn de som fikk behandling hos privatpraktiserende. Imidlertid viste funksjonstestingen at hele 2/3 av pasientene var i risikosonen for fall og ytterligere funksjonstap. 

Samlet sett dekker fysioterapeutene et stort spenn av viktige oppgaver for å ivareta helsen til de eldre, fra å behandle aktuelle plager og forebygge framtidig funksjonssvikt til opptrening av de aller skrøpeligste eldre. Behandlingstiltakene de eldre fikk bestod i all hovedsak av målrettede øvelser og trening med sikte på å ivareta funksjon, aktivitet og deltagelse. I de første månedene av covid-19 pandemien fikk mange eldre redusert sitt kommunale helsetilbud, slik som fysioterapi. Denne kartleggingen av eldre som går til fysioterapi, viser at en stor del av denne pasientgruppen kan være sårbare for ytterligere funksjonstap i slike situasjoner.

Les omtale av studien på fysioterapeuten.no

Les studien publisert på fysioterapeuten.no

Referanse:

Tangen GG, Hurum JH, Karlsen R, Haugan K, Frogh E, Skarbekk AK & Robinson HS. Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut i Kongsberg kommune. Fysioterapeuten 2020;8;70-75