Levekår blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne - HUNT - Nasjonalt senter for aldring og helse

Levekår blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne – HUNT

Bakgrunn: Flere blir eldre nå enn for bare få tiår siden. Samtidig øker sosiale forskjeller i Norge. Vi vet lite om levekår og forventet levealder for eldre med medfødte eller tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne. Dette er et nytt felt med lite forskningsaktivitet og kunnskap, men med økende aktualitet og betydning, blant annet for planlegging av tjenester.

Problemstillinger: Hvordan er levekårene i dagens samfunn for eldre som har levd store deler av livet med nedsatt funksjonsevne, særlig nedsatt syn, hørsel eller mobilitet, eller psykisk- eller fysisk sykdom, og hva er forventet levealder sammenlignet med den generelle befolkningen?

Metode: Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) blir analysert. Om lag 16.000 av voksne deltagere som rapporterte om varig funksjonsnedsettelse i Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) på midten av 1980-tallet (HUNT1) deltok også i HUNT4 i 2017-19, nær 30 år senere. Levekårsfaktorene utdanningsnivå, familiesituasjon, fysisk og psykisk helse i eldre år, ensomhet, evnen til å utføre aktiviteter i dagliglivet (ADL) og dødelighet blir undersøkt i dette prosjektet. Grupper med nedsatt funksjonsevne av ulike årsaker sammenlignes med deltagere i HUNT som har rapportert å ikke ha noen form for tidlig ervervet nedsatt funksjonsevne. Kjønnsforskjeller vil også bli undersøkt. I et internasjonalt perspektiv er dette en stor og unik undersøkelse om aldring ved varig nedsatt funksjonsevne av ulike årsaker.

Prosjektleder: Ellen Melbye Langballe

Prosjektmedarbeidere: Bjørn Heine Strand, Gro Gujord Tangen, Magnhild Nicolaisen, Jeanette Engeland

Dame sitter i rullestol og ser ut av vinduet