Fysisk funksjon i sykehjem - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fysisk funksjon i sykehjem

Bakgrunn: Sykehjemsbeboere med demens er ansett som en av de skrøpeligste gruppene i befolkningen.

Hensikt: Formålet med studien er å beskrive forløp av fysiske funksjon og bevegelsesradius fra innleggelse og 3 år fram i tid, og hvilke faktorer som har betydning for de ulike forløpene.

Metode: Denne observasjonsstudien har et longitudinelt design. Data er hentet fra Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) studien. I studien deltar 583 sykehjemsbeboere med demens, de ble inkludert ved innleggelse på 47 sykehjem fra 35 kommuner i Norge. Personer med forventet levetid på mindre enn 6 uker ble ekskludert. Beboerne ble undersøkt hver 6. måned, og i dette prosjektet bruker vi data om fysisk funksjon og bevegelsesradius målt ved innleggelse, 6, 12, 18, 24 og 36 mnd.

Prosjektleder: Geir Selbæk (biveileder)

Prosjektmedarbeidere: Karen Sverdrup (stipendiat), Gro Gujord Tangen (hovedveileder) og Sverre Bergh (biveileder), Jūratė Šaltytė Benth, Pernille Thingstad, Irene Røen, Bettina Husebø.

Dame får hjelp av personal til å reise seg fra rullestol. Foto