Fullmakt, fremtidsfullmakt, vergemål og testament – en tidslinje

Du har kanskje hørt om fullmakt, fremtidsfullmakt, vergemål, legalfullmakt og testament? Disse ordningene er aktuelle i ulike faser av livet. På denne siden får du en oversikt over ordningene, og når de trer i kraft. Ordningene er organisert i en tidslinje.

Personen kan ivareta egne interesser

«Vanlig» fullmakt

Med en fullmakt kan du gi noen du stoler på myndighet til å handle på dine vegne.

Du kan for eksempel gi fullmakt til å søke om eller klage på helse- og omsorgstjenester, eller tjenester fra NAV (les mer på nav.no)

Du kan også gi fullmakt til at andre kan hente legemidler på apoteket for deg (les mer på Apotekforeningens sider) eller ta kontakt med Helfo (les mer på helsenorge.no).

En vanlig fullmakt gjelder ikke hvis du blir ute av stand til å ivareta egne interesser, for eksempel på grunn av demens. Da må du ha en vedvarende fullmakt eller opprette en fremtidsfullmakt. Alternativt kan du få oppnevnt verge.

Disposisjonsrett i nettbanken

Med en disposisjonsfullmakt kan du gjøre noen du stoler på til disponent i nettbanken din. Disponenten får tilgang til kontoene dine via egen nettbank, og kan hjelpe deg med å betale regninger og holde oversikt over kontoene dine.

Les mer om disposisjonsfullmakt på dnb.no

Fullmakt Helsenorge

Du kan gi noen du stoler på fullmakt til å bruke tjenester på Helsenorge på dine vegne. Du kan for eksempel gi personen innsyn i opplysninger om deg på Helsenorge, innsyn i pasientjournalen din eller fullmakt til å bestille timer, fornye resepter eller få prøvesvar.

Les mer om fullmaktsordningen på helsenorge.no

Fremtidsfullmakt må skrives

En fremtidsfullmakt – en fullmakt som gjelder hvis du en dag blir syk og ikke kan ivareta egne interesser – må skrives mens du fortsatt forstår innholdet i og betydningen av fremtidsfullmakten. Har du en kognitiv svikt eller en demensdiagnose, er det lurt å være tidlig ute og å skaffe en legeerklæring.

Les mer om fremtidsfullmakt på sivilrett.no

Testament må skrives

Et testament må skrives mens du fortsatt du forstår og kan vurdere innholdet i testamentet du skriver (testasjonsevne). Har du kognitiv svikt eller fått en demensdiagnose, er det lurt å være tidlig ute og å skaffe en legeerklæring.

Les mer om testasjonsevne i håndboka “Testasjonsevne hos personer med demens” som du finner i vår nettbutikk.

Vedvarende fullmakt

En vedvarende fullmakt er en fullmakt som først fungerer som en vanlig fullmakt, og går over til å bli en fremtidsfullmakt. Hvis du for eksempel nylig har fått en demensdiagnose, kan du bestemme i en vedvarende fullmakt at ektefellen din skal ivareta de økonomiske og personlige interessene dine i dag, og at dette fortsatt skal gjelde den dagen du ikke lenger kan ivareta dine egne interesser på grunn av demenssykdommen.

NB! For at en vedvarende fullmakt skal være gyldig, må den oppfylle kravene til en fremtidsfullmakt.

Les mer om vedvarende fullmakt på sivilrett.no

Personen kan ikke ivareta egne interesser

Fremtidsfullmakt trer i kraft

En fremtidsfullmakt trer i kraft den dagen den som har skrevet fullmakten – fullmaktsgiver – ikke lenger kan ivareta egne interesser. Fullmektigen – den som skal opptre etter fullmakten – kan søke statsforvalteren om en stadfestelse. Fullmektigen får da en attest på at fullmakten er klar til bruk.

En vedvarende fullmakt går over til å virke som en fremtidsfullmakt.

Les mer om fremtidsfullmakt på sivilrett.no

Legalfullmakt

En legalfullmakt er en rett nærstående har til å representere deg hvis du ikke kan ivareta økonomien din, for eksempel på grunn av demenssykdom.

Det er kun en rett til å gjøre dagligdagse økonomiske disposisjoner, som å betale regninger og dekke vanlig forbruk, som mat, klær, lege, TV og telefon. For å gjøre større økonomiske disposisjoner eller ivareta dine personlige interesser, må du ha en fremtidsfullmakt eller en verge.

Les mer om legalfullmakt på sivilrett.no

Vergemål

Hvis du ikke kan ta hånd om interessene dine selv på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsetting kan du få hjelp av en verge. Vergemål er en frivillig, offentlig hjelpeordning som tilpasses behovene og ønskene til den som har verge. Det er statsforvalteren som oppnevner og følger opp vergemål.

Les mer om vergemål på sivilrett.no

Fullmakt på Helsenorge på vegne av personer som mangler samtykkekompetanse

Den eller de som er nærmeste pårørende har rett til å bruke tjenester på Helsenorge på vegne av en person som mangler samtykkekompetanse.

Les mer om fullmakt for nærmeste pårørende på helsenorge.no

Personen
er død

Testament

I et testament har du en viss mulighet til å bestemme hvordan arven din skal fordeles.

Testamentet trer i kraft etter at personen som har skrevet testamentet, er død.

Les mer om arv og testament på Kreftforeningens sider