Sykehusinnleggelser hos personer med utviklingshemning, en registerstudie - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Sykehusinnleggelser hos personer med utviklingshemning, en registerstudie

Voksne og eldre med utviklingshemning har høyere sykelighet enn befolkningen generelt. Undersøkelser fra andre land viser at voksne personer med utviklingshemning er oftere innlagt på sykehus sammenlignet med befolkningen generelt og at innleggelsene har en lengre varighet.

Hensikt

Vi har undersøkt om personer med utviklingshemning som er 18 år og eldre er oftere innlagt på sykehus enn befolkningen generelt i Norge, hvor lenge varer en gjennomsnittlig sykehusinnleggelse, hvilke aldersgrupper (5års-intervall) er oftest innlagt, og hva er de 10 vanlige innleggelsesdiagnosekoder (ICD-10)? Resultatene vil være viktige for planlegging og iverksetting av tilrettelagte og koordinerte helsetjenester.

Metode

En kvantitativ registerstudie er benyttet. Vi har koblet data fra Norsk pasientregister (NPR) med uføreregisteret til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). NPR registrerer alle sykehusinnleggelser etter hoveddiagnose og NAV registrerer alle uføretrygdede mellom 18 og 67 år som har diagnosen utviklingshemning. Dataene er av identifisert, og det er kun data vedrørende diagnoser, antall liggedøgn og alder som er benyttet.

Tidsaspekt

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste har godkjent prosjektsøknaden. Den 2. desember 2015 ble artikkelen Hospitalization in Adults with Intellectual Disabilities Compared to the General Population in Norway akseptert av tidsskriftet Journal of Intellectual Disability Research (JIDR) og vil bli publisert i 2016.