Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst - Nasjonalt senter for aldring og helse

Tidsskrift for omsorgsforskning, 2022

Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst

Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon er begreper som beskriver uønskede hendelser i sykehjem. Samtidig er det ingen enhetlig oppfatning av hvordan disse begrepene forstås eller brukes. I denne artikkelen ser vi nærmere på de mest brukte begrepene og hva som kan være en hensiktsmessig begrepsbruk som er gjenkjennbar både i forskning og praksis. Begrepsavklaring er viktig fordi det former synet og holdningene til beboerne, de ansatte og sykehjemmet. Beboere i norske sykehjem har sammensatte behov, og sykehjemmet er en svært kompleks organisasjon. Kompleksitetsteorien og den kontekstuelle teorien om overgrep vektlegger at multifaktorielle og komplekse fenomener må forstås gjennom kontekstuell kunnskap. Hver hendelse av overgrep, utelatt helsehjelp og aggresjon krever en bred tilnærming og utredning utover individuelle egenskaper hos beboeren eller den ansatte. Vi foreslår en begrepsbruk hvor vi skiller mellom begrepene, og beskriver det som faktisk skjer, for å unngå å bruke fellesbetegnelser for mange ulike hendelser. Vi anbefaler også at begreper med stor negativ og normativ valør, som vold og forsømmelser som sekkebetegnelser, bør unngås, spesielt der en antyder en individuell intensjon om å skade.

Forfatter(e)

Astrid Sandmoe, Janne Myhre, Maria Hélen Iversen, Siren Eriksen and Bjørn Lichtwarck

Tilgang til artikkelen