Skrøpelighet blant eldre pasienter med hjemmesykepleie - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Tidsskr Nor Legeforen, 2021

Skrøpelighet blant eldre pasienter med hjemmesykepleie

Originalartikkel
Bakgrunn:
Det er et politisk ønske at eldre personer med hjelpebehov skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og motta helsetjenester utenfor institusjon. Denne gruppens grad av skrøpelighet samt risiko for akuttinnleggelser og død, er lite studert. Hensikten med prosjektet var å studere dette gjennom to år i en middelsstor norsk kommune.
Materiale og metode
Et utvalg pasienter i Sandefjord kommune, 65 år eller eldre, med ukentlig offentlig hjemmesykepleie ble inkludert. Pasientene gjennomgikk en geriatrisk vurdering i eget hjem hvert halvår i to år. Grad av skrøpelighet ble beregnet ved hjelp av Skrøpelighetsindeks (Frailty Index). Forekomst av dødsfall og akutte sykehusinnleggelser ble registrert i to år.
Resultater:
Av 271 forespurte pasienter ble 210 inkludert. 160 pasienter (76 %) ble klassifisert som moderat eller alvorlig skrøpelige. I løpet av observasjonsperioden ble det registrert 307 akuttinnleggelser med til sammen 1 235 liggedøgn i sykehus. Sammenliknet med pasienter med alvorlig skrøpelighet var pasienter med mild skrøpelighet sjeldnere innlagt på sykehus (hasardratio (HR) 0,33; 95 % konfidensintervall (KI) 0,19–0,60). 63 (30 %) av deltakerne døde i løpet av to års observasjonstid. Dødeligheten var høyest blant pasienter med alvorlig skrøpelighet. Ved justert Cox-regresjon var økende alder assosiert med økt risiko for død, men ikke med akuttinnleggelser.
Fortolkning:
Eldre pasienter som mottar hjemmesykepleie, har høy grad av skrøpelighet, og grad av skrøpelighet er assosiert med risiko for sykehusinnleggelser og død.

Forfatter(e)

Maria Krogseth, Siri Rostoft, Jūratė Šaltytė Benth, Geir Selbæk, Torgeir Bruun Wyller

Open access til artikkelen