Simulering og ferdighetstrening kombinert med bruk av systematiske verktøy i sykehjem – en kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer - Nasjonalt senter for aldring og helse

Nordisk sygeplejeforskning, 2022

Simulering og ferdighetstrening kombinert med bruk av systematiske verktøy i sykehjem – en kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer

Bakgrunn: Pasienter i sykehjem har et sammensatt og komplekst sykdomsbilde. Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler bruk av verktøy for å systematisere kliniske observasjoner og sikre felles strukturerte rapporter mellom helsepersonell.
Formål: Hensikten med denne intervensjonsstudien var å utforske sykepleiere i sykehjem sine erfaringer med og utbytte av ferdighetstrening og simulering som metoder for kompetanseutvikling.
Metode: Intervensjonen inneholdt en kombinasjon av undervisning, ferdighetstrening og simulering kombinert med bruk av systematiske verktøy. Studien har et kvalitativt forskningsdesign der fokusgruppeintervjuer er valgt som metode for datasamling. Utvalget besto av 10 sykepleiere fra ett sykehjem.
Resultat: Ifølge deltakerne ga opplæringsintervensjonen økt faglig bevissthet og bedre kontroll i krevende situasjoner. Systematiske verktøy bidro til bedre samarbeid og kommunikasjon. En forutsetning for bred implementering av ny praksis er videre ferdighetstrening, deling av kunnskap og at nødvendig utstyr er tilgjengelig.
Konklusjon: Sykepleiere i sykehjem opplever stort behov for økt kompetanse i kartlegging og behandlingen av komplekse kliniske symptombilder hos pasientene. Studien viser at ferdighetstrening og simulering kombinert med bruk av systematiske verktøy synes å øke deltakernes kliniske observasjonsferdigheter.

Forfatter(e)

Tove Myrvang og Anne Marie Mork Rokstad

Tilgang til artikkelen