Fysioterapibehandling til beboere med langtidsopphold i norske sykehjem – En kvalitativ studie av fysioterapeuters erfaringer - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fysioterapeuten, 2023

Fysioterapibehandling til beboere med langtidsopphold i norske sykehjem – En kvalitativ studie av fysioterapeuters erfaringer

Sammendrag

Hensikt: Studien belyser hvilke erfaringer fysioterapeuter har med å gi fysioterapibehandling til beboere med langtidsopphold i norske sykehjem, og hvordan fysioterapeutene er involvert i behandlingen av beboere i livets sluttfase.

Design, materiale og metode: Artikkelen er basert på eksplorerende kvalitative intervjuer med seks fysioterapeuter som jobber i sykehjem. Intervjuene var semistrukturerte og datamaterialet ble analysert med systematisk tekstkondensering.

Funn: Deltakerne inntar i stor grad en tradisjonell fysioterapeutrolle med fokus på trening. De anerkjenner at fysioterapeuter har kunnskap og ferdigheter som er relevante for beboerne i livets sluttfase, men er i liten grad involvert i det tverrfaglige teamet rundt den døende.

Konklusjon: Fysioterapeutene som jobber i langtidsavdelinger i sykehjem bruker mesteparten av arbeidstiden sin på tradisjonell fysioterapi. De er ikke er involvert i lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase, men mener at de har relevant kunnskap – og således er en ubrukt ressurs. Mangelen på fysioterapeuter i det tverrfaglige palliative teamet er et resultat av at fysioterapeutene selv ikke gir uttrykk for at de ønsker å bidra, samtidig som leger og sykepleiere ikke etterspør deres kunnskap på dette området. Organiseringen av fysioterapitjenesten i sykehjem ser også ut til å kunne påvirke det tverrfaglige samarbeidet.

Forfatter(e)

Kristine Bjorheim Bøe, Tone Dahl-Michelsen & Elisabeth Wiken Telenius

Tilgang til artikkelen