Formelle godkjenninger og reservasjon

Formelle godkjenninger

2011

Konsesjon fra Datatilsynet. Diakonhjemmet var registereier.

2016

Konsesjonsendring fra Datatilsynet til å utvide registeret med flere sykehus i Norge. Oslo Universitetssykehus ble registereier.

2022

Status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Godkjenning fra Personvernombudet OUS om overgang fra samtykkebasert til reservasjonsbasert register

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Oslo Universitetssykehus ved forskningssjef for Aldring og helse Geir Selbæk et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og 9a og behandler opplysningene om deg basert på ditt samtykke.

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.

Reservasjon

Pasienter kan reservere seg fra å stå i registeret ved å gå til HelseNorge: Logge inn på Helsenorge – Helsenorge

Behandler kan legge inn reservasjon for pasienten i registeret. Se utfyllende informasjon i brukermanualen: Brukermanual digitalt register

Hvis en pasient ønsker å reservere seg fra deltagelse i KVALAP, kan pasient/behandler/pårørende også ta kontakt med registerledelsen ved Lene Haukland-Haugen, tlf: 97124124.

Data som allerede er inngått i analyser, eller brukt i vitenskapelige publikasjoner vil ikke kunne slettes. Disse dataene kan ikke tilbakeføres på enkeltpersoner. Registerledelsen er ansvarlig for at opplysninger om deg slettes og skal melde tilbake til deg.

Opplysninger kan overføres til utlandet som ledd i forskningssamarbeid og publisering. Dette må skje i overensstemmelse med personvernreglene i Norge og EU. De andre alderspsykiatriske avdelingene i Norge er mest aktuelle samarbeidspartnere, men i spesifikke prosjekter kan det være aktuelt at avidentifiserte data analyseres i samarbeid med internasjonale forskningsgrupper.  Prosjektleder har som oppgave å ivareta dine personvernopplysninger i denne forbindelse. Koden som knytter deg til dine personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli utlevert.

.

Informasjonsbrev til pasienter om reservasjonsrett