Film om demens og samspill på tre samiske språk

87-årige Inga Anna Karlsen fra Tysfjord medvirker i filmen Demens og samspill. Den foreligger nå med fortellerstemme og undertekster på tre samiske språk, samt med norsk tekst.

Hun understreker betydningen av å møte personer med demens og samisk bakgrunn med respekt.

– Det krever sitt, både av språk og kompetanse, sier hun.

– Åpenhet er veldig viktig for å skape økt forståelse for personer med demens, det er fortsatt folk som skjemmes over å ha sykdommen i familien. Det var lenge for mye taushet rundt demens, men nå snakkes det heldigvis mer om dette.

Den kjente debattanten og forfatteren fra det lulesamiske miljøet er selv hjelpepleier. Med erfaring som pårørende til tre personer med demens har hun i mange år vært aktiv i pårørendearbeid på nasjonalt og lokalt nivå. 

Historie, kultur og språk

Personer med demens husker morsmålet sitt lenger enn språk de har lært gjennom livet.

– For at en person med demens skal opprettholde sin selvfølelse, er det avgjørende at personen kan kommunisere på morsmålet sitt. Det er viktig at andre forbereder seg på å komme personen med demens i møte på dette, sier Inga.

Hun framholder det som meningsfullt å bygge på den enkeltes historie, kultur og språk: 

– Men du må lære det, gjøre det til en hjertesak og være ydmyk. Det dreier seg om å møte personer med demens med respekt.

Verdifull kontakt 

Inga er også opptatt av kontakt mellom generasjoner og tradisjoner. 

– Det er av stor verdi for å skape større åpenhet og forståelse for demens. 

Hun understreker betydningen av respekt for den enkeltes livssyn. 

Smilende eldre kvinne
– Hjertespråket er som min tro, den er gjemt i et gullskrin som er her i mitt åndelige hjerte. Og det kan ingen, ikke noen kan ta det fra meg, sier Inga Anna Karlsen. 

Retten til tilpasset informasjon

Det er ifølge pasient og brukerrettighetsloven en rettighet å få nødvendig informasjon om egen helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, i en form som er tilpasset pasientens kultur- og språkbakgrunn. Samisktalende helsepersonell eller kvalifisert tolk vil kunne være nødvendige tiltak for å oppfylle denne rettigheten for pasienter med samisk kultur- og språkbakgrunn.

Retten til å bli betjent på samisk dersom man ønsker det, ved lokale og regionale offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner innenfor det samiske forvaltningsområdet, framgår av Samelovens paragraf 3-5.

Inga Anna Karlsen understreker i den forbindelse betydningen av kunnskap og motivasjon blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten. 

– Først og fremst handler det om å kreve språk og kompetanse. Å ha en innstilling om at dette vil jeg! På den måten tror jeg at det blir bedre, mener Inga Anna Karlsen.

Les mer om retten til tilpasset informasjon i pasient og brukerrettighetsloven.

Les mer om rettighetene i Samelovens paragraf 3–5.

For pårørende, helsepersonell og andre

Filmen Demens og samspill ble første gang vist under Sørsamisk helsekonferanse på Røros, der med sørsamisk fortellerstemme. Filmen gir informasjon om ulike demenssykdommer og betydningen av kultur og språk i kommunikasjon og samspill med personen som har demens.

Samisk kulturperspektiv blir belyst gjennom intervjuer og innslag om tilrettelagte aktiviteter..  

Demens og samspill retter seg først og fremst mot pårørende, men kan også være nyttig for helsepersonell og andre interesserte. 

Informasjonsfilmen er produsert av Nasjonalt senter for aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet, som en del av Demensplan 2020 og Demensplan 2025.