Faktorer med innvirkning på livskvalitet hos yngre med demens

I demensomsorgen er tiltak som fremmer tilpasning, velvære og optimal livskvalitet helt sentrale. Kjennskap til faktorer som innvirker på livskvalitet kan avdekke problemområder for forebygging tidlig behandling og støtte, spesielt tilrettelagt for den enkelte.

Hensikten med denne studien var å identifisere slike faktorer med innvirkning på livskvalitet hos yngre med demens, samt å se på eventuelle forskjeller mellom personer med Alzheimers demens (AD) og frontotemporallappsdemens (FTD).

135 personer med AD og 58 personer med FTD ble inkludert fra to prospektive kohortstudier i Norden og Nederland. Livskvalitet ble kartlagt med informantbasert Quality of Life Alzheimer’s Disease (QOL-AD) spørreskjema. Inkludert i analysene var sosiodemografiske variabler, diagnose, alvorlighetsgrad, innsikt, nevropsykiatriske symptomer, antall dekkede og udekkede behov, samt uformell bistand i dagliglivets personlige og instrumentelle gjøremål (ADL).

Redusert livskvalitet var assosiert med depressive symptomer, svekket sykdomsinnsikt og behov for helsetjenester både dekkede og udekkede. Personer med AD skåret lavere på QOL-AD-domenet hukommelse og høyere på venner sammenlignet med FTD. For de øvrige domenene var profilen lik for de to gruppene.

Referanse

Millenaar, J., Hvidsten, L., de Vugt, M. E., Engedal, K., Selbaek, G., Wyller, T. B., . . . Kersten, H. (2016). Determinants of quality of life in young onset dementia – results from a European multicenter assessment. Aging Ment Health, 1-7.