Ensomhet kan være helseskadelig - Aldring og helse

Ensomhet kan være helseskadelig

Det er en klar sammenheng mellom ensomhet og helse, viser ny undersøkelse. Forskerne anbefaler at forebyggende tiltak rettes spesielt mot middelaldrende ensomme mennesker, og mot mennesker som går gjennom større livsendringer, som pensjonering eller tap av ektefelle.

Eldres helse påvirkes av en rekke faktorer, deriblant sosiale relasjoner. Kontakthyppighet og kvaliteten på sosiale relasjoner har betydning for om den enkelte føler seg sosialt inkludert eller ekskludert. I hvilken grad kan det påvirke helsen?

En ny dansk studie med over 9000 deltagere har undersøkt sammenhengen mellom ensomhet og helse hos middelaldrende og eldre.

Ensomhet er den ubehagelige opplevelsen av å mangle sosial kontakt, det være seg at en ønsker flere kontakter, eller at en opplever et savn av noen som står en nær. 

Forskning tyder på at opplevelsen av ensomhet øker risikoen for å utvikle dårligere fysisk og mental helse. Forskere har foreslått at ensomhet forårsaker emosjonelle endringer som påvirker helsen. For eksempel så kan ensomhet bidra til at en er mindre fysisk aktiv, noe som igjen kan påvirke fysisk funksjonsevne, spesielt hos eldre. Ensomhet kan også være forbundet med økt risiko for blant annet hjerte-kar sykdommer, inflammatoriske sykdommer, Alzheimer sykdom og depresjon. 

Studier har vist at ensomhet øker med høyere alder. Men også blant middelaldrende er relativt mange ensomme.

I denne studien har forskerne undersøkt sammenhengen mellom ensomhet og helse, og sett på hvilke aldersgrupper som er spesielt sårbare.

Studien er basert på tverrsnittsdata fra 2012 og bruker opplysninger fra 9154 personer i alderen 52 – 92 år.

For å undersøke sammenhengen mellom helse og ensomhet brukte forskerne tre mål på selvrapportert helse. I det første målet ble deltakerne bedt om å angi hvor god helse de hadde på en skala fra svært god til svært dårlig. De ble videre spurt om de kunne utføre ulike daglige aktiviteter, som for eksempel lage mat, gjøre husarbeid, ta et bad, og gå innendørs og utendørs, med eller uten hjelp. Det tredje målet på helse var hvorvidt de rapporterte mer enn én langvarig lege-diagnostisert sykdom (multimorbiditet) det siste året.

I analysene justerte forskerne for betydningen av en rekke andre forhold som kan påvirke både ensomhetsrisiko og helse: kjønn, fødselsår, partnerstatus, boform (om de eier hjemmet sitt, leier eller bor på institusjon) og om de er yrkesaktive.

Illustrasjonsbilde: Martin Lundsvoll