Depressive symptomer midt i livet og i eldre år

Depressive lidelser rammer mange i befolkningen og er en viktig årsak til uførhet og lav livskvalitet. Studier har vist at forhold som dårlig helse, funksjonsnedsettelser, sosial isolasjon og økonomiske problemer gir økt risiko for depressive symptomer. Vi vet at personlige ressurser, som opplevelse av mestring, har betydning for om en person utvikler depressive symptomer.

Med høyere alder øker risikoen for depressive symptomer. Dette kan ses i sammenheng med at flere opplever tap og vanskeligheter som følge av økende alder. Imidlertid viser studier at det ikke nødvendigvis følger en reduksjon i velvære med høyere alder. Tross tap av helse og sosiale relasjoner er eldre mer fornøyde med livet enn man kunne forvente.

I en ny, norsk studie er sammenhenger mellom opplevelsen av mestring og depressive symptomer blant 6879 personer i alderen 40–79 år undersøkt.

Eldre, personer med økonomiske problemer og de med dårlig helse hadde oftere depressive symptomer. Imidlertid var sammenhengene for en stor del indirekte; disse belastende forholdene bidro til lavere mestring – som igjen var assosiert med depressive symptomer.

De eldste, som var i 70-årene, hadde ikke mer depressive symptomer enn de yngre når personer med likt mestringsnivå ble sammenlignet. Når mestringsnivå er likt, hadde de eldste faktisk lavere nivå av depressive symptomer enn de yngste.

Resultatene viste videre at høy mestring reduserte de negative virkningene som høy alder – og andre forhold, som det å være kvinne, leve uten en partner, ha økonomiske problemer, fysiske funksjonsnedsettelser og dårlig helse – har på risikoen for å få depressive symptomer.

Blant personer med lav mestring var depressive symptomer mer utbredt blant dem som var 40–49 år enn i den eldste gruppen (70–79 år), noe som tyder på at mestring er en viktigere buffer midt i livet enn i eldre år. Artikkelen drøfter dette funnet med utgangspunkt i et livsløpsperspektiv og ulike mestringsmodeller.

Resultatene peker på mulige årsaksforhold. En begrensning ved studien er at den er basert på tverrsnittsdata. Man kan derfor ikke si noe sikkert om retningen på sammenhenger og årsaksforhold. Videre kan den eldste gruppen være spesielt selektert, på grunn av høyere frafall i eldre grupper, og spesielt i grupper med ulike helseproblemer.

Referanse

Nicolaisen, M., Moum, T., & Thorsen, K. (2017). Mastery and depressive symptoms: How does mastery influence the impact of stressors from midlife to old age? Journal of Aging and Health, Published online April 2017. DOI: 10.1177/0898264317705782