Demensomsorg på gård

Behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens er økende. Nasjonale strategidokumenter (Demensplan 2015, Handlingsplan for "Inn på tunet" 2013-2017) fremhever viktigheten av grønne velferdstjenester på gård som et komplimenterende dagaktivitetstilbud for personer med demens (PMD).

Dette kan bidra til å imøtekomme et økende behov for dagaktivitets til denne gruppen. I tillegg til samfunnsnytten, kan en slik økosystemtjeneste også bidra til økonomisk verdiskapning for gården over tid som involverer en mer bærekraftig utnyttelse av gårdens ressurser ut over bioproduksjon. Ca. 40 gårder rundt om i Norge har tilbud om dagaktiviteter for personer med demens.

Målsetting

Studien har til hensikt å utforske kvaliteten ved dagaktivitetstilbud for personer med demens fra ulike perspektiver og består av fire delstudier (arbeidspakker): 

A. Utforske de erfaringer personer med demens og deres pårørende har i forhold til dagaktivitetstilbud på gård, og hva slags betydning tilbudet har for deres helse og livskvalitet

B. Undersøke betydningen av ulike elementer i gårdskonteksten som er viktig for tilbudet

C. Undersøke sosiale, institusjonelle og økonomiske aspekter knyttet til å starte opp og drive velferdstjenester for personer med demens i samhandling mellom gård og kommune

D. Kommunikasjon, deling av kunnskap og resultater til et videre publikum.

Design og metode

Prosjektet benytter seg av ulike metoder og teorier for å svare på forskningsspørsmålene. Dette vil kunne sikre balansert og validert kunnskap. En tverrfaglig forskergruppe og en rekke samarbeidspartnere med interesse for velferdstjenester på gård for PMD, vil også være en ressurs som sikrer at relevante aspekter knyttet til videreutvikling av demensomsorg på gård inkluderes i prosjektet.

Arbeidspakke A omhandler PMD som deltar i slike tilbud og deres nærmeste pårørende. Her ønsker vi å utforske gruppen av brukere, forstå deres erfaringer, samt undersøke mulige fordeler av tilbudet i forhold til helse og livskvalitet for PMD og deres pårørende. Både intervju, observasjon, en tverrsnittstudie og longitudinell data vil bli innhentet for å besvare denne arbeidspakken.

Arbeidspakke B vil undersøke spesifikke elementer i gårdskonteksten, som bruk av dyr, natur og fysisk aktivitet, for å forstå hvordan disse bidrar til omsorgsmiljøet på gården, ved bruk av intervju, videoopptak og aktigrafer (aktivitetsmålere). Her vil vi også sammenligne omsorgsmiljøet på gården for personer med demens med lignende dagaktivitetstilbud på institusjon ved hjelp av standardiserte kartleggingsverktøy.

Arbeidspakke C tar for seg sosiale, institusjonelle og økonomiske aspekter knyttet til å starte opp og drive slike grønne velferdstjenester, der identifisering av faktorer som stimulerer til god samhandling mellom gårdene og kommunen er av spesiell interesse. Her vil det benyttes case studier av gårder, spørreundersøkelser og økonomiske modeller.

Arbeidspakke D skal sikre god kunnskapsformidling og resultatspredning fra prosjektet til flere forskjellige mottakere. Her vil det, ut over produksjon av vitenskapelige artikler og deltakelse på konferanser, også bli etablert innovative forum. Disse innovative forumene skal stimulere til dialog og kunnskapsformidling mellom forskjellige brukergrupper knyttet til demensomsorg på gård som brukere og deres pårørende, bønder, helsepersonell og partnere fra forskjellige offentlige instanser. Informasjon og kunnskap som kommer ut av disse forumene vil bli brukt i arbeidspakke B og C.

I tillegg har arbeidspakke D en nettside knyttet til prosjektet som vil holdes løpende oppdatert gjennom hele prosjektperioden: www.demensomsorgpagard.no Det vil senere utvikles en kortfilm om demensomsorg på gård

Prosjektorganisering

Partnere

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Aldring og helse, Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk senter for bygdeforskning 

Prosjektleder: Grete Grindal Patil, førsteamanuensis, PhD fra NMBU

Prosjektansvarlig fra Aldring og helse: Siren Eriksen, førsteamanuensis, PhD

Prosjektmedarbeidere fra Aldring og helse

Liv Bjerknes Taranrød
Stipendiat Liv Bjerknes Taranrød Psykiatrisk sykepleier, MSc Stipendiat

Tanja Louise Ibsen
Koordinator, KVALAP Tanja Louise Ibsen Barnevernspedagog, master i klinisk psykisk helsearbeidProsjekttilhørighet: Demensomsorg på gård Koordinator, KVALAP  

Marit Fossberg
Fagkonsulent Marit Fossberg Geriatrisk sykepleier Fagkonsulent

Øyvind Kirkevold
Professor/Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold Dr.philos, sykepleier Professor/Assisterende forskningssjef

Siren Eriksen
Professor/seniorforsker Siren Eriksen Sykepleier, PhDKompetanseområde/arbeidsområde: Psykisk helse hos eldre, depresjon, angst, demens, etikkProsjekttilhørighet: Actif Care, Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer, Musikkbasert miljøbehandling, Demens og pall… Professor/seniorforsker

Samarbeidspartnere

  • Kirsti Vittersø og Sigrun Sigstad Moen, tilbydere
  • Elin Strandli, Aldring og helse
  • Liv Anita Brekke, Nasjonalforeningen for Folkehelsen 
  • Marit Strand, Matmerk
  • Eva Nyhus, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-Vestfold) 
  • Lisbeth Haugan, Fylkesmannen i Vestfold, avdeling landbruk og mat
  • Kristin Fragell Lillevold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, avdeling helse
  • Dr Simone de Bruin, National Institute for Public Health and the Environment, Centre for Nutrition, Prevention and Health Services, The Netherlands

Tidsaspekt

Prosjektet har fire års varighet med oppstart 1.1.2016.

Finansiering 

Studien er finansiert med midler fra BIONÆR-programmet i Forskningsrådet