Legemiddelbehandling

Medisin stopper ikke utviklingen av demens, men hos noen pasienter kan enkelte symptomer reduseres. Riktig medisin kan i noen tilfeller være til hjelp mot depresjon og andre psykiske plager.

Legemiddelbehandling ved mild kognitiv svikt

Det finnes ingen medisin som anbefales for behandling av mild kognitiv svikt. Risiko for bivirkninger overskygger en usikker og liten effekt.

For å forsinke utvikling av den kognitive svikten anbefales god regulering av diabetes og høyt blodtrykk, røykestopp, opprettholdelse av fysisk, mental og sosial aktivitet samt behandling av depresjon.

Alzheimers sykdom 

Det finnes ingen behandling som kurerer eller bremser Alzheimers sykdom. Medikamenter kan redusere symptomene, og i en periode kan dette oppfattes som en midlertidig bremsing av sykdommen.

To typer medisin – acetylkolinesterasehemmere og memantin

Ved mild til moderat grad av demens anbefales acetylkolinesterasehemmer. Ved bivirkninger eller dårlig effekt anbefales det å bytte til annet medikament i samme gruppe.

Memantin brukes ved moderat til alvorlig demens. Ved moderat til alvorlig demens, kan begge typer brukes samtidig, men tilleggseffekten er usikker.

Virkning av medisinen

Medisinene har vist å kunne bedre kognitive funksjoner, initiativ og evnen til å utføre dagliglivets aktiviteter, men graden av effekt varierer mye. For noen kan effekten ha stor betydning, men trolig vil et flertall ikke oppleve en klinisk betydningsfull effekt.

Effekten av medisin vises spesielt på bedre oppmerksomhet, og at pasienten fungerer bedre på daglige gjøremål.

Bivirkninger

Acetylkolinesterasehemmere kan gi kvalme, redusert appetitt og diaré. Mareritt, svimmelhet og muskelkramper kan også forekomme. Bivirkningene er ofte forbigående, og verst i starten av behandlingen. Memantin har få bivirkninger.

Vaskulær demens

Det finnes ingen medisin som anbefales for behandling av vaskulær demens. Anbefalingene går på å behandle risikofaktorer. Det kan være behandling av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, og eventuelt blodfortynnende behandling. Acetylkolinesterasehemmere er kun anbefalt hvis man mistenker en blanding av Alzheimers sykdom og vaskulær demens.

Lewylegemer og demens ved Parkinsons sykdom

Acetylkolinesterasehemmere anbefales ved mild til moderat grad av demens. Det er kun Rivastigmin som har godkjent indikasjon ved demens ved Parkinsons sykdom. Ingen medikamenter har godkjent refusjon for demens med lewylegemer, men det kan søkes om refusjon på individuelt grunnlag.

Acetylkolinesterasehemmere kan ha god effekt ved disse sykdommene, men de kan også gi bivirkninger som minner om Parkinson (økt stivhet, ustøhet og skjelvinger).

Kosttilskudd og vitaminer

Studier har vist at det er viktig å behandle vitaminmangler ved kognitive symptomer og demens. Det finnes derimot ikke belegg for å anbefale regelmessig bruk av vitamintilskudd eller omega-3. Det er viktig å informere legen hvis man tar naturpreparater og andre kosttilskudd, ettersom noen av disse kan påvirke andre medikamenter på en negativ måte.