Kognitiv stimuleringsterapi - Nasjonalt senter for aldring og helse

Hukommelsesstimulerende terapi (HST) endrer navn til Kognitiv stimuleringsterapi

Kognitiv stimuleringsterapi er en metode utviklet for personer med mild til moderat grad av demens. Det finnes tre manualer som inneholder teori og beskrivelser av ulike aktiviteter og oppgaver som utfordrer, stimulerer og engasjerer personer med demens.

Forskning har vist at metoden blant annet kan styrke kognitive funksjoner og livskvalitet og har vist like god effekt som legemidler. Kognitiv stimuleringsterapi kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Kognitiv stimuleringsterapi kalles på engelsk Cognitive Stimulation Therapy, forkortet CST.

Teorigrunnlaget i kognitiv stimuleringsterapi

Aktivitet er viktig for å stimulere hjernen og holde hjernecellene i gang, også for personer med demens. Å delta i meningsfulle aktiviteter er viktig for helsen og for å vedlikeholde og stimulere kognitive funksjoner, samt styrke identitet og mestringsfølelse.

Kognitiv stimuleringsterapi er en standardisert, strukturert metode med ulike aktiviteter som stimulerer kognitive funksjoner som orientering, språk, eksekutive funksjoner, oppmerksomhet og hukommelse. Metoden kan benyttes i grupper og individuelt. 

Meningsfulle aktiviteter er viktigbåde for vår helse og kognitive funksjon.
Å utføre meningsfulle aktiviteter er viktig for helsen og for å vedlikeholde og stimulere kognitive funksjoner. Ill.foto: Adobestock

Hjernetrim gir håp

gruppeleder

Cognitive Stimulation Therapy – CST ble opprinnelig utviklet i Storbritannia av Aimee Spector, Bob Woods og Martin Orell på slutten av 1990-tallet. Metoden bygger på elementer fra metoder som er kjent fra demensområdet, som realitetsorientering, validering og reminisens, sansestimulering og fysisk aktivitet. Flere studier viste signifikant bedring av kognisjon og livskvalitet hos personer med demens etter gjennomført program, sammenliknet med dem som fikk «tjenester som vanlig». 

Metoden tilbys i 34 land, og ble implementert i Norge fra 2019. Demensplan 2025 fremhever forebyggingsstrategier som sunt kosthold, fysisk og sosial aktivitet, inkludert intellektuell stimulering for å bevare den kognitive reserven (Demensplan 2025).

Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefaler kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens i mild og moderat fase: 

Sosialt samvær i mindre grupper med kognitiv stimulering er dokumentert (middels evidenskvalitet) å ha en positiv effekt på kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med demens.

Prinsipper i kognitiv stimuleringsterapi

Grunnleggende prinsipper for gjennomføringen er: 

 1. Mental stimulering 
 2. Nye ideer, tanker og assosiasjoner
 3. Orientering 
 4. Meninger i stedet for fakta
 5. Reminisens som hjelp til å være her og nå 
 6. Fysisk aktivitet og bevegelse 
 7. Bruke triggere som hjelp til å huske 
 8. Kontinuitet og sammenheng mellom sesjonene 
 9. Indirekte læring (framfor direkte) 
 10. Stimulere språket 
 11. Stimulere eksekutive funksjoner 
 12. Personsentrert
 13. Respekt 
 14. Skape engasjement og inkludere 
 15. Valg 
 16. Humør og glede 
 17. Maksimere potensialer 
 18. Bygge og styrke relasjoner 

Kognitiv stimuleringsterapi i praksis

Det er utviklet tre manualer for kognitiv stimuleringsterapi. Manualene gir detaljerte beskrivelser av innholdet i sesjonene.

 1. Hukommelsesstimulerende terapi med 14 sesjoner
 2. Kognitiv stimuleringsterapi med 24 sesjoner 
 3. Individuell kognitiv stimuleringsterapi med 75 sesjoner 
Hukommelsesstimulerende terapi – HST – manual for innledende gruppeprogram

Manualen Hukommelsesstimulerende terapi beskriver et evidensbasert gruppeprogram for personer med demens.
Den gir en beskrivelse av oppgaver og aktiviteter som skal bidra til å utfordre gruppedeltakernes kognitive funksjoner på riktig nivå.
Det blir også lagt vekt på at gruppesamlingene skal oppleves forutsigbare og morsomme.
Som gruppeleder kan denne manualen brukes som en oppskrift/støtte for å planlegge og gjennomføre gruppesamlingene. 

Antall sesjoner: To sesjoner per uke i sju uker
Varighet: 45 minutter
Deltakere: Fire-åtte personer med demens, to fra personalet
Tid til forberedelse: Cirka 15 minutter før og 15 minutter etter hver sesjon
Materiell: Avhenger av dagens tema

Å gjøre en forskjell 2 manual for vedlikeholdsprogram for grupper

Manualen Å gjøre en forskjell 2 er en oppfølger til Hukommelsesstimulerende terapi-manualen.
Den beskriver hvordan deltakerne som har vært igjennom det innledende gruppeprogrammet kan fortsette å jobbe sammen. Her finnes en rekke oppgaver og aktiviteter som er med på å legge til rette for flere stimulerende gruppesamlinger.
Som gruppeleder kan du bidra til å stimulere gruppedeltakerne til å holde seg engasjerte og få frem deres ideer, tanker og assosiasjoner.

Antall sesjoner: Én sesjon per uke i 24 uker
Varighet: 45 minutter
Deltakere: Fire-åtte personer med demens, to fra personalet
Tid til forberedelse: Cirka 15 minutter før og 15 minutter etter hver sesjon
Materiell: Avhenger av dagens tema

Å gjøre en forskjell 3 – manual for individuelt program

Manualen Å gjøre en forskjell 3 er laget for pårørende og andre som ønsker å ha gjøre noe meningsfullt sammen med en person med demens.
Den inneholder oppgaver med varierte temaer og aktiviteter. Manualen er lett å bruke og gir rom for valgmuligheter og å ha det moro sammen.
Metoden har som mål å stimulere og engasjere, og få frem meninger framfor fakta.
Oppgavene kan bidra til å styrke relasjonen og gi økt helserelatert livskvalitet hos pårørende.

Antall sesjoner: Tre sesjoner i uka i 25 uker
Varighet: 20-30 minutter
Deltakere: En person med demens, en pårørende/venn/helsepersonell
Tid til forberedelse: Cirka 15 minutter før og 15 minutter etter hver sesjon
Materiell: Avhenger av dagens tema

De to første manualene beskriver kognitiv stimuleringsterapi i grupper.

Manual 1 «Hukommelsesstimulerende terapi» (Kvaal og Ulstein, 2018) brukes på basiskursene.

Manual 2, vedlikeholdsprogrammet (Å gjøre en forskjell 2), gir mulighet for gruppen til å fortsette med et stort utvalg av temaer og aktiviteter som kan tilpasses nivå og interesser i gruppen.

Den som leder gruppene må ha god kunnskap om demenssykdommer og personsentrert omsorg. Hun/han må være i stand til å skape en trygg og vennlig atmosfære. Det er en fordel at deltakernes funksjonsnivå er noenlunde likt, og at det er jevn fordeling av kvinner og menn. 


Manual 3, Individuell kognitiv stimuleringsterapi, er en manual for pårørende, venner eller andre omsorgspersoner som ønsker å tilby en person med demens hjernetrim og meningsfulle aktiviteter.

Programmet er et godt alternativ for personer med demens som ikke ønsker eller har mulighet til å delta i en gruppe.

Det er viktig at den som ønsker å følge programmet kjenner personen med demens godt.

Lenke til manualer

Manualen Hukommelsesstimulerende terapi inngår i kursmateriellet.

Manualen Kognitiv stimuleringsterapi, vedlikeholdsprogram, har forslag til flere aktiviteter for vedlikehold av kognitiv stimulering. Manualen vil bli tilgjengelig i Aldring og helses bokhandel høsten 2021.

Manualen Individuell kognitiv stimuleringsterapi er til salgs i Aldring og helses bokhandel.

Kom i gang med kognitiv stimuleringsterapi

Aldring og helse tilbyr kurs for helse- og omsorgspersonell som vil utdanne seg til å lede kognitiv stimuleringsterapi i grupper.

Aldring og helse tilbyr både bestillingskurs og nasjonale kurs.

Bestillingskurs

Bestillingskurs innebærer at en kommune, Statsforvalteren eller USHT kan bestille et eget kurs for sine ansatte. Bestilling kan sendes til kst@aldringoghelse.no

Kursene er tilrettelagt for 24 deltakere, og kan gjennomføres fysisk eller digitalt.

Pris: 57 000 kr for 24 deltakere (fysiske kurs) og 48 000 for digitale kurs. Prisen inkluderer forelesere og kursmateriell, inkludert manualen Hukommelsesstimulerende terapi.

Lunsj og lokalleie, eventuell leie av teknisk utstyr er ikke inkludert. Lokal kursleder/bestiller må i etterkant av kurset sende komplett deltakerliste med e-postadresser (XLS-format) for utsendelse av kursbevis og annen informasjon.

Nasjonale kurs

Digitale eller fysiske dagskurs om kognitiv stimuleringsterapi for gruppeledere.
 
Det anbefales at minst to fra hvert arbeidssted deltar på kurset, da det er behov for to gruppeledere for å sikre at tilbudet blir bærekraftig.

Pris: 2 400 kr per deltaker inkluderer forelesere, kursmateriell og manualen 
Hukommelsesstimulerende terapi.

Gruppelederkurs i kognitiv stimuleringsterapi 2022 og 2023

Gruppelederkurs med bakgrunn i manualen Hukommelsesstimulerende terapi (HST):

Det digitale kurset kjøres via Teams. Du må ha tilgang til PC, internett og ha en e-postadresse der du får tilsendt en lenke til kurset. 
Påmeldingsfrist er 10 dager før kursdagen.

De som melder seg på får lenke til prøveoppkobling på Teams dagen før. Kontakt oss på kst@aldringoghelse.no hvis du har spørsmål angående kurset.

Digitalt inspirasjonsseminar 2023

Inspirasjonsseminar for gruppeledere som har gjennomgått HST-kurset og andre interesserte: