Kognitiv stimuleringsterapi - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Hukommelsesstimulerende terapi (HST) endrer navn til Kognitiv stimuleringsterapi

Kognitiv stimuleringsterapi er en metode utviklet for personer med mild til moderat grad av demens. Det finnes tre manualer som inneholder teori og beskrivelser av ulike aktiviteter og oppgaver som utfordrer, stimulerer og engasjerer personer med demens. Forskning har vist at metoden blant annet. kan styrke kognitive funksjoner og livskvalitet og har vist like god effekt som legemidler. Kognitiv stimuleringsterapi kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Kognitiv stimuleringsterapi kalles på engelsk Cognitive Stimulation Therapy, forkortet CST.

Teorigrunnlaget i kognitiv stimuleringsterapi

Aktivitet er viktig for å stimulere hjernen og holde hjernecellene i gang, også for personer med demens. Å delta i meningsfulle aktiviteter er viktig for helsen og for å vedlikeholde og stimulere kognitive funksjoner, samt styrke identitet og mestringsfølelse.

Seniorer rundt et bord
Å delta i meningsfulle aktiviteter er viktig for helsen og for å vedlikeholde og stimulere kognitive funksjoner. Foto: Adobe Stock

Kognitiv stimuleringsterapi er et standardisert, strukturert metode med ulike aktiviteter som stimulerer kognitive funksjoner som orientering, språk, eksekutive funksjoner, oppmerksomhet og hukommelse. Metoden kan benyttes i grupper og individuelt. 

Cognitive Stimulation Therapy – CST ble opprinnelig utviklet i Storbritannia av Aimee Spector, Bob Woods og Martin Orell på slutten av 1990-tallet. Metoden bygger på elementer fra metoder som er kjent fra demensområdet, som realitetsorientering, validering og reminisens, sansestimulering og fysisk aktivitet. Flere studier viste signifikant bedring av kognisjon og livskvalitet hos personer med demens etter gjennomført program, sammenliknet med dem som fikk «tjenester som vanlig». 

Metoden tilbys i 34 land, og ble implementert i Norge fra 2019. Demensplan 2025 fremhever forebyggingsstrategier som sunt kosthold, fysisk og sosial aktivitet, inkludert intellektuell stimulering for å bevare den kognitive reserven (Demensplan 2025). Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefaler kognitiv stimuleringsterapi til personer med demens i mild og moderat fase i: 

Sosialt samvær i mindre grupper med kognitiv stimulering er dokumentert (middels evidenskvalitet) å ha en positiv effekt på kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med demens.

Demens – nasjonal faglig retningslinje, 2020

Prinsipper i kognitiv stimuleringsterapi

Grunnleggende prinsipper for gjennomføringen er: 

 1. Mental stimulering 
 2. Nye ideer, tanker og assosiasjoner
 3. Orientering 
 4. Meninger i stedet for fakta
 5. Reminisens som hjelp til å være her og nå 
 6. Fysisk aktivitet og bevegelse 
 7. Bruke triggere som hjelp til å huske 
 8. Kontinuitet og sammenheng mellom sesjonene 
 9. Indirekte læring (framfor direkte) 
 10. Stimulere språket 
 11. Stimulere eksekutive funksjoner 
 12. Personsentrert
 13. Respekt 
 14. Skape engasjement og inkludere 
 15. Valg 
 16. Humør og glede 
 17. Maksimere potensialer 
 18. Bygge og styrke relasjoner 

Kognitiv stimuleringsterapi i praksis

Det er utviklet tre manualer for kognitiv stimuleringsterapi. Manualene gir detaljerte beskrivelser av innholdet i sesjonene.

 1. Hukommelsesstimulerende terapi med 14 sesjoner
 2. Kognitiv stimuleringsterapi med 24 sesjoner 
 3. Individuell kognitiv stimuleringsterapi med 75 sesjoner 
Hukommelsesstimulerende terapi – HST
manual for innledende program
Kognitiv stimuleringsterapi
manual for vedlikeholdsprogram
Individuell kognitiv stimuleringsterapi 
– manual for individuelt program
Manualen Hukommelsesstimulerende terapi beskriver 14 sesjoner.
Den kognitive stimuleringsterapien gjennomføres i grupper der deltakerne får oppgaver og aktiviteter som skal utfordre kognitive funksjoner på riktig nivå. Det er anbefalt å gjennomføre programmet to ganger per uke over syv uker av 45 minutter per økt. 

Manualen Kognitiv stimuleringsterapi anbefales benyttet én gang per uke i 24 uker.
Manualen anbefales brukt for å vedlikeholde stimulering av deltakere som har gjennomført det innledende programmet basert på manualen Hukommelsesstimulerende terapi.
Manualen Individuell kognitiv stimuleringsterapi kan ledes av pårørende, aktivitetsvenner, frivillige og av helse- og omsorgspersonell.
Manualen har 75 sesjoner, som anbefales gjennomført i 30 minutter tre ganger per uke. Selv om det er én person som har den ledende rollen med å tilby metoden til en person med demens, så kan barnebarn eller andre som besøker regelmessig også involveres. 
Antall samlinger: To samlinger i uka i syv uker
Varighet per samling: 45 minutter
Deltakere: Fire-åtte personer med demens, to fra personalet
Tid til forberedelse: Cirka 15 minutter før og 15 minutter etter hver sesjon
Materiell: Avhenger av dagens tema
Antall samlinger: Én per uke  Varighet: 45 min
Deltakere: Fire-åtte personer med demens, to fra personalet
Tid til forberedelse: Cirka 15 minutter før og 15 minutter etter hver sesjon
Materiell: Avhenger av dagens tema
Antall samlinger: Tre samlinger i uka i 25 uker
Varighet per samling: 20-30 minutter
Deltakere: En person med demens, en pårørende/venn/helsepersonell
Tid til forberedelse: Cirka 15 minutter før og 15 minutter etter hver sesjon
Materiell: Avhenger av dagens tema

De to første manualene beskriver kognitiv stimuleringsterapi i grupper. Manual 1 «Hukommelsesstimulerende terapi» (Kvaal og Ulstein, 2018) brukes på basiskursene.

Den som leder gruppene må ha god kunnskap om demenssykdommer og personsentrert omsorg. Hun/han må være i stand til å skape en trygg og vennlig atmosfære. Det er en fordel at deltakernes funksjonsnivå er noenlunde likt, og at det er jevn fordeling av kvinner og menn. 

Oversikt over materiell 

Her kan gruppeledere finne nettressurser til Hukommelsesstimulerende terapi – HST (Krever passord)

Manualen Hukommelsesstimulerende terapi inngår i kursmateriellet.

Manualen Kognitiv stimuleringsterapi har forslag til flere aktiviteter for vedlikehold av kognitiv stimulering. Manualen vil bli tilgjengelig i Aldring og helses bokhandel høsten 2021.

For individuell kognitiv stimuleringsterapi anbefaler vi å kjøpe manualen «Individuell Kognitiv Stimuleringsterapi», som blir til salgs i Aldring og helses bokhandel høsten 2021.

Kom i gang med kognitiv stimuleringsterapi

Aldring og helse tilbyr kurs for helse- og omsorgspersonell som vil utdanne seg til å lede kognitiv stimuleringsterapi i grupper og individuelt (Individuell kognitiv stimuleringsterapi er også tilgjengelig for pårørende, frivillige og aktivitetsvenner med flere). Aldring og helse tilbyr både bestillingskurs og nasjonale kurs.

Bestillingskurs

Bestillingskurs innebærer at en kommune, Statsforvalteren eller USHT kan bestille et eget kurs for sine ansatte.

Kursene er tilrettelagt for 24 deltakere, og kan gjennomføres fysisk eller digitalt, avhengig av smitteforhold.

Pris: 57 000 kr for 24 deltakere (fysiske kurs) og 48 000 for digitale kurs. Prisen inkluderer forelesere og kursmateriell, inkludert manualen Hukommelsesstimulerende terapi.

Lunsj og lokalleie, eventuell leie av teknisk utstyr er ikke inkludert. Lokal kursleder/bestiller må i etterkant av kurset sende komplett deltakerliste med e-postadresser (XLS-format) for utsendelse av kursbevis og annen informasjon.

Nasjonale kurs

Digitale dagskurs om kognitiv stimuleringsterapi for gruppeledere.
 
Det anbefales at minst to fra hvert arbeidssted deltar på kurset, da det er behov for to gruppeledere for å sikre at tilbudet blir bærekraftig.

Pris: 2 000 kr per deltaker inkluderer forelesere, kursmateriell og manualen Hukommelsesstimulerende terapi.

Plan for digitale kurs i 2021

 • Gruppelederkurs i Kognitiv stimuleringsterapi, med bakgrunn i manualen Hukommelsesstimulerende terapi (HST); 11. mai, 19. oktober og 16. november.

Det digitale kurset kjøres via Teams. Du må ha tilgang til PC, internett og ha en e-postadresse der du får tilsendt en lenke til kurset. 
Påmeldingsfrist er 10 dager før kursdagen.

De som melder seg på får lenke til prøveoppkobling på Teams dagen før. Kontakt oss på hst@aldringoghelse.no hvis du har spørsmål angående kurset.

Hjernetrim gir håp

gruppeleder