Brukerskole for personer med demens

Brukerskole er ett av tiltakene som anbefales i demensplan 2020. Brukerskoler skal være en sosial møteplass hvor informasjon og kunnskap formidles, og erfaringer deles.

Målet med Demensplan 2020 er å skape et mer demensvennlig samfunn som tar vare på og involverer personer med demens i fellesskapet. Brukerskole nevnes spesielt som et av tiltakene, sammen med pårørendeskole. Mange kommuner har tilbud om brukerskole etter at diagnose er satt som en del av systematisk oppfølging.

Personer med demens og behov for kunnskap

Når en person får en demenssykdom vil dette påvirke hverdagen. Det oppstår situasjoner som kan bli vanskelig å mestre. Mange vil ha behov for informasjon om sykdommen og den nye tilværelsen. Flere savner en arena for å møte personer i samme situasjon som dem selv.

Hensikten med brukerskole

Hensikten med brukerskole skal være å gi kunnskap og informasjon om demens, og stimulere evnen til å bruke egne ressurser lengst mulig. Brukerskole skal være en møteplass for å treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og gjensidig støtte. Det bør tilrettelegges for personer med ulik kulturbakgrunn og alder.

Det skal legges til rette for at personer med demens selv kan tale sin egen sak og selv bestemme hvem som skal representere dem når det er nødvendig. Tilrettelegging av brukerskole som sosial møteplass, hvor kunnskap formidles og erfaringer deles, er med på bevisstgjøring rundt egen livssituasjon. Dette kan fremme involvering, som er et tiltak i demensplan 2020, s. 39.

Utviklingen av brukerskoler skal skje i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.

Erfaringer med brukerskoler for personer med demens i Norge 

Det er økende interesse fra kommunene til å starte brukerskoler. Nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens i 2018 (Hidr 2018) viser at 111 kommuner oppgir at de har en form for tilbud om brukerskole. Dette er tilbud med ulike former for brukerskole, noen underviser kun fagkunnskap om demens, og andre er en blanding av undervisning og samtalegrupper.

Demensskolen SESAM – Helse Stavanger

Demensskolen er en brukerskole for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase over 65 år. Hensikten med demensskolen var å gi kunnskap, informasjon og nyttige råd, samt dele erfaringer i møte med andre i samme situasjon. Denne brukerskolen erstattes nå midlertidig av SHAPE kurset.

Mestring og muligheter for personer med demens – Demensskolen

Voksenskolen – Grimstad kommune

Voksenskolen er en form for brukerskole. Den inneholder i tillegg til kunnskap om demens, kognitiv og fysisk trening, sosialt samvær og felles måltid. Hensikten med voksenskolen er å vedlikeholde eksisterende funksjoner, oppleve mestring, bedre livskvalitet og erfaringsdeling.

Voksenskolen for personer med demens

Dagaktivitetstilbud, inn på tunet brukerskole – Løten kommune

Ved Lillehov gård i Løten kommune har de gjennomført brukerskole etter ønske fra personer som deltar i dagaktivitetstilbudet tilrettelagt for personer med demens. Undervisningen har foregått en time og blitt avsluttet med en kaffestund. Deltakerne har fått kunnskap om demenssykdommen og informasjon om ulike tema knyttet til demens. De har fått svar på sine umiddelbare spørsmål i løpet av timen og det har vært rom for erfaringsutveksling.

Les mer på hjemmesiden til Lillehov gård i Løten.

Videre utvikling av brukerskole

Det finnes ulike former og modeller for brukerskoler. Mange kommuner har gjennomført brukerskoler basert på demensskolen som er utarbeidet av SESAM. Demensskolen ble først prøvd ut i Stavanger i 2006 og har siden 2014 vært et aktivt forskningsprosjekt ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling – SESAM. Demensskolen er nå under videreutvikling og videreføres i SHAPE brukerskole.

Prosjektleder Ingelin Testad forteller om SHAPE-prosjektet

Ny satsning på SHAPE brukerskole

SHAPE er et europeisk forskningsprosjekt om kurs for hjemmeboende personer med demens. SESAM/Stavanger universitetssjukehus og Aldring og helse er de Norske deltakerne i prosjektet. Prosjektet ledes av SESAM/Stavanger universitetssjukehus.

SHAPE-kurset er en brukerskole som har mye til felles med demensskolen utviklet av SESAM/Stavanger universitetssjukehus. les mer om SHAPE på https://shapeproject.eu/

SHAPE står for “Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with E-learning for carers – A randomised controlled trial”.

Forskningsprosjektet

Forskningsprosjektet SHAPE undersøker om kunnskap, råd og tips som formidles på SHAPE-kurset bidrar til at hjemmeboende personer med demens bruker ressurser som er tilgjengelig for dem i hverdagen, og får økt livskvalitet.

I Norge støttes dette prosjektet av Norges forskningsråd i regi av EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) – www.jpnd.eu

Deltakelse i SHAPE-prosjektet

Ønsker du mer informasjon om hva det innebærer for en kommune å delta i SHAPE, kan du gå inn på https://shapeproject.eu/bli-med/ . Du kan også kontakte de norske SHAPE- koordinatorene. Du finner kontaktinformasjon nedenfor.

Kontaktpersoner for SHAPE i Norge:

Martha Therese Gjestsen
SESAM Regionalt kompetanse senter for eldremedisin og samhandling, Stavanger universitetssjukehus, +47 92 80 55 25
martha.therese.gjestsen@sus.no

Janne Røsvik
Aldring og helse Nasjonal kompetansetjeneste +47 415 92 660 janne.rosvik@aldringoghelse.no

Forskning på brukerskoler med eksempel fra Oslo
Arve og Viggo lar seg ikke stopp av sin demenssykdom. På Demensskolen lærer de nytt og går turer flere ganger i uka. Les mer om forskningsprosjektet her.
Mestring og muligheter for personer med demens.
Demensskolen er en brukerskole for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase.
Les mer om Demensskolen, som først ble prøvd ut i Stavanger.
Shape-prosjektets hjemmeside.
SHAPE er et europeisk forskningsprosjekt om kurs for hjemmeboende personer med demens. Les mer på prosjektets hjemmeside.

SHAPE-KURSET

SHAPE-kurset går over 10 uker med én samling per uke. Deltakerne får undervisning i grupper. Kurset er designet for å støtte personer med demens i å opprettholde selvstendighet og verdighet, leve sunt og mestre livet med demens slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Kurset bygger på to komponenter:

  • Self-management (selvbestemmelse), som er evne til å mestre symptomer, behandling, fysiske og psykososiale konsekvenser og livsstilsendringer som følger med å leve med en kronisk sykdom.
  • Health promotion (helsefremmende), som handler om å utvikle ferdigheter og få støtte i miljøet til å opprettholde funksjon og livskvalitet, slik at for tidlig tap av funksjon eller innleggelse i institusjon forebygges.

Pårørende er viktige støttespillere for personer med demens. I SHAPE får pårørende til de som er med på SHAPE-kurset et nettbasert kurs (e-læring) med tilsvarende undervisning som deltakerne får.