Førerkort

Å miste retten til å kjøre bil er tungt for de fleste. Heldigvis er det ingen automatikk i at en demensdiagnose fører til kjørestopp med én gang. På den annen side – når legen mener at pasienten ikke skal kjøre mer, så er det en avgjørelse som skal tas på alvor.

Når skal personer med demens slutte å kjøre bil?

Demens vil etter hvert påvirke kjøreferdighetene til personer med demens. Sykdommen fører blant annet til at oppmerksomhet, rom-retningssans og eksekutiv funksjon (en slags overordnet planleggingsfunksjon) svekkes. Evnen til å forstå trafikkbildet og -reglene reduseres, samt evnen til å finne frem. En stor del av pasientene vil mangle innsikt i sine reduserte kjøreferdigheter. I praksis kan det oppstå situasjoner som truer både eget og andres liv.

Hvis du er usikker på egen evne til å kjøre bil, eller på kjøreferdighetene til noen rundt deg, er usikkerheten et signal i seg selv. 

En undersøkelse hos fastlege eller spesialist (for eksempel geriater) vil vanligvis inneholde sykehistorie, samtale med pasient og pårørende samt testing av kognitiv funksjon. På dette grunnlag vil legen avgjøre om man fortsatt kan inneha førerkort. Dersom det fortsatt hersker usikkerhet, kan en prøve av praktiske kjøreferdigheter på trafikkstasjonen være til hjelp.

En del leger overlater slike avgjørelser til kolleger i spesialisthelsetjenesten, fordi det å frata en person førerkortet kan være ødeleggende for tillitsforholdet mellom lege og pasient.

Hva sier loven?

Hvis du tviler på egne kjøreferdigheter har du plikt til ikke å kjøre mer. Meld fra til legen din om dette. Det samme gjelder motsatt vei – legen har plikt til å gi deg en advarsel om han vurderer at du ikke fyller helsekravene for å inneha førerkort.

Legen gir melding om kjørestopp til statsforvalteren, som igjen sender saken til politiet. Politiet fatter det formelle vedtaket, og man får beskjed om å levere inn førerkortet. Man kan selv velge å levere inn førerkortet på Trafikkstasjonen. Politiet har også rett til å kreve ny førerprøve.