– Bruk tiden vi har fått til rådighet til å rette søkelyset mot situasjonen for eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

– Bruk tiden vi har fått til rådighet til å rette søkelyset mot situasjonen for eldre

Koronavirusutbruddet synes å ha stabilisert seg, og helsemyndighetene sier at koronaviruset per i dag er slått ned. Ingen vet hva fremtiden bringer, men overlege og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller mener at den kommunale eldreomsorgen må rustes, for å kunne møte en eventuell ny topp i koronaviruspandemien.

– Eldre trippelt rammet, mener Torgeir Bruun Wyller.

– Vi vet at det er de gamle som betaler den største prisen. Det er de eldre som er skrøpelige og syke, som har den høyeste dødeligheten, og vi har sett dramatiske tall verden over. Nå må vi forhindre at det samme skjer i Norge, sier Wyller, som i tillegg til å være professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus, er spesialrådgiver ved Aldring og helse.

Eldre trippelt rammet

Han mener at eldre blir trippelt rammet av koronaviruspandemien; gjennom å være den mest sårbare gruppen med høyest dødelighet i forhold til resten av befolkningen, den gruppen som merker de største konsekvensene av smitteverntiltakene og gruppen der mange ikke har like god tilgang til sykehustjenester som resten av befolkningen.

– Man snakker om at det nederste trinnet i omsorgstrappen kommunalt er borte. Det betyr blant annet at dagaktivitetstilbud for hjemmeboende er satt på vent, og det samme gjelder miljøaktiviteter for eldre som bor på sykehjem. Sykehjemmene er jo også stengt for pårørende av smittevernhensyn.

Mangelen på omsorgstilbud gjør noe med de eldre, og spesielt personer med demens. Det samme gjør det å se helse- og omsorgspersonell i fullt smittevernutstyr inne på sykehjemmet. Over 80 prosent av dem som bor på sykehjem har en demensdiagnose.

– Mange blir redde, urolige, kan bli utagerende og paranoide, ja, lidelsene kan helt klart bli forverret i denne situasjonen. De får jo heller ikke møte sine pårørende, og mange lever isolert fra hverandre på sykehjemmet.

Wyller forteller at det er mange som for tiden sier at de eldre som blir syke av koronaviruset på sykehjem har det best der de er, og at de får god nok lindrende behandling på sykehjemmet.

– Det er bare delvis sant fordi sykehusene i mange tilfeller kan tilby eldre bedre lindrende behandling. Nå er det også færre pasienter på sykehusene slik at det er kapasitet på sykehus flere steder til å gjennomføre dette.

Eldre må mer frem i ordskiftet

Han mener de eldres behov ikke har vært tydelig nok med i ordskiftet, men sier at det er noe vi kan gjøre noe med nå.

– I den perioden vi har vært igjennom, så har dette vært et uløselig dilemma. Fokuset har til nå vært på behandling på sykehus, og der har vi fått til mye, men nå har vi en mulighet til å regruppere. Vi bør se situasjonen for de eldre i et nytt lys.

Noe av det han ser for seg er å få i gang endel tjenester eldreomsorgen, og da kombinert med godt smittevern.

– Dette lar seg ikke løse på en perfekt måte, men vi vet hva god omsorg er. La oss strekke oss mot det, og samtidig bekjempe epidemien. Vi må få ut nok kompetanse på god eldreomsorg, samtidig som vi driver opplæring i hva som er gode smitteverntiltak. Vi trenger god nok bemanning, sykepleiere og annet helse- og omsorgspersonell, med god erfaring og god kompetanse, i spesielt demensomsorg. Og vi trenger nok smittevernutstyr ute i kommunene.

Aldring og helses har gitt høringssvar til Helsedirektoratet om prioritering av helse- og omsorgstjenester – sykehjem og hjemmebaserte tjenester under covid-19

Aldring og helse er opptatt av at kommunene nå benytter tiden til å forberede seg på en eventuell økning av smitte i sykehjemmene. I høringssvaret til Helsedirektoratet på denne ukas høring om prioritering av helse- og omsorgstjenester – sykehjem og hjemmebaserte tjenester under covid-19, står det blant annet å lese:

Aldring og helse er opptatt av at de eldre rammes særlig hardt av denne pandemien. Vi ser nå en utvikling hvor antall som dør på sykehjem øker, og hvor antall innleggelser i sykehus flater ut. Dette må etter vår mening tydelig synliggjøres i offentlige prioriteringer, både av smittevernutstyr, bemanningsressurser, tilgang på kompetanse, tilgang på legemidler og tilgang på medisinsk-teknisk utstyr. I tillegg til at vi mener veiledning og samhandling på tvers av tjenestenivåene er viktig, mener vi det bør vurderes om kompetanse og personalressurser kan overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten i kommuner som i perioder er særlig hardt rammet av covid-19 på sine sykehjem.

Denne pandemien har vist oss at situasjonen kan endre seg dramatisk fra en dag til en annen. Det er derfor nødvendig å sikre tilstrekkelig beredskap og utstyrslagre i kommunene, og ikke bare gode muligheter for å bestille når situasjonen oppstår. På den måten kan det ta for lang tid før tilstrekkelig smittevernutstyr og annet nødvendig utstyr for avansert medisinsk behandling er på plass.

Vi er opptatt av at alle, uansett alder og eksisterende tjenestetilbud, skal sikres god lindrende behandling og omsorg, som ivaretar verdigheten både til pasienten og de pårørende, både under alvorlig sykdom og i livets siste fase. Vi vil presisere at vårt syn er at dersom et sykehjem ikke har tilstrekkelige ressurser til å iverksette god lindrende behandling og omsorg ved forestående død, må pasienten innlegges på annen institusjon, som f.eks. sykehus der slike tiltak kan iverksettes. Avansert palliativ behandling av eldre med covid-19 er krevende og komplisert. Vi er bekymret for om kommunehelsetjenesten har tilstrekkelige bemanningsressurser, nødvendig kompetanse, tilstrekkelig medisinsk utstyr, tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr og tid til å bygge opp beredskapen for dette.

Les hele høringssvaret under

Høringssvar fra Aldring og helse vedrørende prioritering av kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 pandemien – prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester