Behovet for hjelp på hjemmebane blir stadig større jo eldre vi blir

En fordobling i antallet på 80-åringer i 2040 vil føre til at flere av oss vil trenge hjemmetjenester i fremtiden. – Volumet på tjenestene vil øke, og det er hendene og ikke kronene som er vanskeligst å få på plass, sier Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.

Det blir behov for mange flere ansatte innen helse- og omsorgstjenesten, melder SSB.

Norge vil kunne trenge 80 000 flere årsverk i helse- og omsorg i 2040 enn før pandemien. Vi blir stadig eldre, og behovet for omsorgstjenester på hjemmebane øker dermed. Dette er opp fra 144 000 årsverk i 2019 til 223 000 årsverk i 2040, ifølge SSB.

Vi må bidra til at funksjonsnivået til folk opprettholdes lengst mulig.

Geir Selbæk

Selbæk mener det bør legges til rette for gode livstilssvalg hele livet igjennom.

– Det er også helt essensielt å tilpasse omgivelsene slik at enhver kan optimalisere sitt funksjonsnivå ut ifra egne forutsetninger, sier forskningssjefen.

Kommunene må levere mer tjenester hjemme hos eldre

Det bor omtrent 38 000 personer på sykehjem i Norge, der tre av fire er 80 år eller eldre. Nærmere 70 000 personer over 80 år mottar hjemmetjenester, mens 70 000 i samme aldersgruppe bruker aktiviserings- og servicetjenester.

Over tid har det blitt færre beboere på langtidsopphold på sykehjem mens flere eldre får tilbud om andre omsorgstjenester fra kommunen.

Beboerne på sykehjem har blitt eldre og mer pleietrengende, og det er mange av dem som tidligere ville fått tilbud om sykehjemsplass, som nå får hjemmetjenester. Denne utviklingen er forventet å fortsette.

Kari Midtbø Kristiansen
Daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen. Foto: Martin Lundsvoll.

Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og helse istemmer.

– Denne utviklingen er ikke uventet, og vil fortsette i årene framover, sier hun.

Seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet har ledet studien “Friske leveår, som har gjort anslag på hva som trengs av hjemmebaserte tjenester fram mot 2050.

Her kommer det fram at første gang eldre får bistand i hjemmet stadig blir utsatt til høyere alder.

– Dette kan skyldes at eldre er friskere og trenger mindre hjelp i hjemmet enn tidligere, og/eller at terskelen for å motta slike tjenester har blitt høyere, sier Strand, som også er tilknyttet Aldring og helse.

Strand heller mot det første, at eldre er friskere og ikke trenger så mye hjelp som tidligere.

Han påpeker dog at det til tross for en bedring i funksjonsnivået til eldre vil være en betydelig økning av dem som vil ha behov for hjemmebaserte tjenester i fremtiden.

– Det er forventet at antall personer, som vil trenge bistand i hjemme, vil mer enn fordoble seg fra omtrent 64 000 i 2020 til 160 000 i 2050, sier han.

Behovet for hjemmebaserte tjenester vil dermed øke kraftig.

Seniorforsker Bjørn Heine Strand

– Må ha to tanker i hodet samtidig

– Dette understreker betydningen av at vi nå må ha to tanker i hodet på en gang, sier Midtbø Kristiansen.

Hun mener vi må finne gode løsninger, som kan bidra til flere friske år blant eldre, samtidig som vi må jobbe for et godt tilbud til de eldre som faktisk har behov for tjenester.

– For selv om vi klarer å beholde god helse og funksjon lenger, vil de fleste av oss på et eller annet tidspunkt også få behov for helse- og omsorgstjenester, sier Kristiansen.

Les mer i SSBs oppsummering om sykehjem og hjemmetjenesten i Norge

Se også Demenskartet for forekomsten av demens i Norge i dag og framover

Referanser

Trends in the use of home care services among Norwegians 70+ and projections towards 2050: The HUNT study 1995–2017. Milan Chang PhD, Mona Michelet PhD, Vegard Skirbekk PhD, Ellen M. Langballe PhD, Laila A. Hopstock PhD, Erik R. Sund PhD, Steinar Krokstad MD, PhD, Bjørn H. Strand, PhD. https://doi.org/10.1111/scs.13158