Behov hos personer med demens - Aldring og helse

Behov hos personer med demens

I dette prosjektet skal det foretas en systematisk innhenting av kunnskap om behov hos personer med demens og på denne måten skaffe til veie et solid kunnskapsgrunnlag for en innovativ utvikling av tjenestene til personer med demens og deres pårørende. Dette vil kunne gi retning for hvordan ressursene bør prioriteres og styres og hvilke områder det bør fokuseres på i opplæring og utdanning. Resultatene vil direkte belyse behovene til personer med demens og vil fungere som del av en evaluering av tjenester igangsatt ut ifra Demensplan 2020.