Andelen ensomme blant eldre over 70 år i Norge har gått ned, men antallet vil øke framover

Tekst: Petter Hveem, Ragnhild Aunsmo, 29. aug 2023

Andelen eldre i alderen 70 år og over i Norge, som opplever mild til alvorlig grad av ensomhet har gått ned siden midten av 1980-tallet. Likevel vil antallet øke frem mot 2050 fordi vi blir flere eldre i befolkningen, viser en ny norsk studie av forskere fra Aldring og helse og FHI.

Antall eldre i Norge som opplever mild til alvorlig grad av ensomhet, kan stige fra om lag 180 000 i 2020 til 290 000 i 2035. De potensielt ensomme kan nå 380 000 i 2050. 

I løpet av denne 35 års perioden rapporterte kvinner, de eldste og aleneboende om mest ensomhet i alle de fire undersøkelsene, som er gjennomført.

Forsker Ragnhild Aunsmo.

Ensomhet øker behovet for helsetjenester

– En økning i antall eldre som føler seg ensomme kan ha stor betydning for behovet for helsetjenester i framtida. Det gjelder særlig for de eldre av oss som opplever alvorlig ensomhet, sier forsker Ragnhild Aunsmo ved Nasjonalt senter for aldring og helse. 

Portrettfoto Ragnhild Aunsmo, Aldring og helse.
Opptatt av ensomhet blant eldre: Stipendiat Ragnhild Aunsmo, Aldring og helse. Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse.

– Funnene understreker hvor viktig det er å innføre sosiale og politiske tiltak. De bør være utformet for å fremme sosial tilhørighet og tilknytning blant eldre voksne. Det er mulig å gjøre noen gode forberedelser, både for hver enkelt og for samfunnet.

På spørsmål om man hadde følt seg ensom i løpet av de siste to ukene svarte 20% «litt», 5% «en god del», 1% «svært mye», og 74% svarte «nei» i den siste undersøkelsesrunden som ble gjennomført i 2017-19. Altså, om lag hver fjerde person følte seg ensom i mindre eller større grad. 

De som bor alene er mest ensomme

Aleneboende rapporterte den klart høyeste andelen ensomhet. Blant menn som bodde alene i 2017-19 var 60% i mindre eller større grad ensomme, mot kun 11% blant gifte/samboende menn. For kvinner var tilsvarende tall 51% og 15%. Høyest andel ensomhet ble rapportert for de over 80 år.

Undersøkelsen er gjennomført av forskere ved Nasjonalt senter for aldring og helse og Folkehelseinstituttet. Den er finansiert av Stiftelsen DAM og Helsedirektoratet. Studien ble nylig publisert i det internasjonale tidsskriftet Preventive Medicine.

Data fra over 27 000 hjemmeboende deltagere i Helseundersøkelsene i Trøndelag (HUNT) i alderen 70 år og eldre mellom 1984 og 2019 ble brukt til analysene.

Ensomhet blant de aller eldste øker

– I løpet av denne 35 års perioden rapporterte kvinner, de eldste og aleneboende om mest ensomhet i alle de fire undersøkelsene, som er gjennomført. Den totale andelen som rapporterte om mild til alvorlig grad av ensomhet gikk ned i første del av studieperioden for senere å flate mer ut. Samtidig tyder resultater fra analyser for de ulike aldersgruppene på at ensomhet blant de aller eldste har økt noe i siste tidsperiode, sier Aunsmo.

Andelen som rapporterte om de mest alvorlige gradene av ensomhet (en god del/svært mye), i denne studien gikk ned fra 11% i 1995-7, til 7% i 2006-8, og 6% i 2017-19. Likevel er det slik at fordi vi blir flere eldre i befolkningen framover, vil også trolig antallet eldre som opplever ensomhet øke.

I tillegg til at studien bruker data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag i perioden 1984-2019, HUNT1-4, er resultatene standardisert til Norges befolkning for årene 1986, 1996, 2007, og 2019 med befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå. Framskrivinger er basert på befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå for årene 2025, 2035 og 2050. Noe grad av ensomhet ble kategorisert som ensom, slik at all grad av ensomhet ble inkludert, også mildere nivåer. Også mildere nivåer er vist å påvirke fysisk og psykisk helse.

Referanse:

Ragnhild Holmberg Aunsmo, Ellen Melbye Langballe, Thomas Hansen, Geir Selbæk, Bjørn Heine Strand,: Time trends in loneliness from 1984 to 2019 among 27,032 older adults in Norway: A HUNT study, Preventive Medicine, Volume 175, 2023, 107659, ISSN 0091-7435, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2023.107659. Preventive Medicine, 2023