Å skape trygghet og tillit i en vanskelig tid - Nasjonalt senter for aldring og helse

Å skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

I denne tiden, der tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset er aktuelle i alle sammenhenger, kan det oppstå utfordringer i gjennomføring av alminnelige hygienetiltak for enkelte grupper som mottar helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder for eksempel noen personer med demenssykdom eller alvorlig psykisk lidelse.

Helse- og omsorgspersonale opplever at det kan være utfordrende både å veilede og å gi hjelp til disse gruppene. Noen glemmer hvordan de skulle forholde seg, andre motsetter seg tiltakene som er anbefalt.

I Covid 19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenestene – en veiledning til kommuner og fylkesmenn gir myndighetene en oversikt over hvilke lovbestemmelser som gjelder på dette området både for tjenestemottakere med, men også uten samtykkekompetanse. I mange av situasjonene som beskrives i denne veiledningen anbefales miljøtiltak.

En nødvendig forutsetning for å utøve miljøbehandling og gjennomføre praktiske hygienetiltak er å etablere en trygg og god relasjon med pasienten. Ved å skape trygghet og tillit som fremmer samarbeid og kommunikasjon, vil det være mulig å gi hjelp til eksempelvis ivaretakelse av personlig hygiene på god måte.

En god relasjon bygger på kjennskap og gjensidig forståelse. Det er derfor viktig å være kjent med pasientens personlige preferanser, bakgrunn, verdier og interesser. Dette for å forstå pasientens behov, reaksjoner og atferd. Tillit bygger på åpenhet, ærlighet og anerkjennelse. Det er derfor viktig å bygge opp under pasientens opplevelse av egenverdi ved fortløpende å bekrefte hans eller hennes identitet og verdi som menneske.

I mange av situasjonene som beskrives i denne veiledningen anbefales miljøtiltak.

Råd for bedre kommunikasjon

Kommunikasjon er viktig for å motivere til samarbeid, og det er særlig viktig at pasientens verdighet og personlige grenser tas hensyn til.

Hos pasienter med kognitiv svikt og/eller demens kan følgende råd bidra til bedre kommunikasjon:

 • Opprett øyekontakt og plasser deg slik at du får pasientens oppmerksomhet
 • Bruk berøring som for eksempel å ta pasientens hånd, for å opprette og holde på pasientens oppmerksomhet
 • Fortell hvem du er selv om du har møtt personen tidligere – det er ikke sikkert pasienten husker deg
 • Bruk pasientens navn når det er naturlig – for å signalisere at du kjenner han eller henne
 • Snakk langsomt og tydelig med enkle ord og korte setninger og repeter budskapet om nødvendig
 • Kommuniser ett budskap om gangen og still ikke flere spørsmål etter hverandre før pasienten har fått mulighet til å svare
 • Vær bevisst på hva du formidler med kroppsspråk, ansiktsuttrykk og stemmebruk
 • Fortell pasienten hva som skal skje, trinn for trinn, og gi ett budskap om gangen
 • Avpass tempo slik at pasienten får tid til å reagere før du fortsetter samtalen eller går videre med de tiltakene du skal gjennomføre
 • Gi oppmuntrende kommentarer, nikk og smil underveis dersom du hjelper til med stell eller andre gjøremål
 • Bruk validering, det vil si å forsøke å forstå og møte de følelsene som ligger bak det pasienten sier og gjør. Kan det for eksempel være frykt, smerte, mistenksomhet eller et forsøk på å bevare sin egen selvbestemmelse og verdighet?
 • Unngå støy, uro eller avbrytelser fra omgivelsene og forsøk å bevare roen selv om du føler på hastverk
 • Sørg for at pasienter som bruker briller eller høreapparat/hørselshjelpemidler har dette tilgjengelig og at det fungerer
 • Unngå kommentarer og handlinger som kan virke kommanderende, nedlatende eller barnliggjørende.