Utvikling av et dvd-basert opplæringsprogram for hvordan unngå bruk av tvang og makt i tjenestetilbudet til eldre med utviklingshemning

Prosjektet som startet i 2008 og avsluttes i 2010 er gjennomført i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Utforming og produksjon av materialet er satt ut til Ridderne AS.

Hensikten med prosjektet er å lage et undervisningsopplegg som belyser hvordan man kan tilrettelegge for å unngå bruk av tvang og makt i tjenesten til eldre med utviklingshemning. Opplegget er basert på Lov om sosiale tjenester Kap. 4A og Lov om pasientrettigheter Kap 4A. 

Undervisningsopplegget skal gjøre bruk av film/dvd og skriftlig materiale for å øke kunnskap, gi innblikk i lovtekst og begrunnelser for denne. Ridderne AS avsluttet i 2009 arbeidet med tekst og filming. Arbeid med layout og trykk er i gang. 

Opplæringsprogrammet har fått tittelen «Tvang og makt – i arbeidet med eldre med utviklingshemning», og vil bli utgitt første halvdel 2010. 

Prosjektansvarlig og veileder 

Øyvind Kirkevold, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Prosjektleder

Lars Ole Bolneset, Ridderne AS 

Prosjektmedarbeider

Frode Kibsgaard Larsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Ansatte i dette prosjektet

Øyvind Kirkevold, Professor/Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold Dr.philos, sykepleier

Frode Kibsgaard Larsen, Spesialrådgiver og stipendiat