Nytt kognitivt utredningsverktøy for personer med minoritetsbakgrunn - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nytt kognitivt utredningsverktøy for personer med minoritetsbakgrunn

«The Multicultural Cognitive Examination» (MCE) er et nytt kognitivt verktøy utviklet spesielt til demensutredning av personer med minoritetsbakgrunn, som har begrensede språkferdigheter og/eller lite utdannelse.

Antall eldre med minoritetsbakgrunn vil øke i årene fremover, og flere vil ha behov for demensutredning. Kognitiv testing utgjør en viktig del av en demensutredning. En utfordring er at de kognitive testene som vanligvis brukes i utredning ikke er tilpasset personer med minoritetsbakgrunn.

– Spesielt gjelder det personer som har begrensede språkferdigheter og lite utdannelse. I slike tilfeller kan resultatene som oppnås lett bli «kunstig» lave, og dermed øke risikoen for at personen feilaktig blir diagnostisert med kognitiv svikt eller demens. «The Multicultural Cognitive Examination» (MCE) er et nytt kognitivt screeningverktøy som er utviklet for å møte nettopp denne utfordringen, forteller eldrepsykolog Jørgen Wagle, forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

MCE er egnet for å administreres med bruk av tolk.

MCE består av fire enkelttester, og inkluderer blant annet RUDAS, en test som allerede er mye brukt i demensutredning av personer med minoritetsbakgrunn.

– Det er lagt vekt på å inkludere tester som har enkle muntlige instruksjoner, som lett kan oversettes av tolk, og tester som hovedsakelig bruker bilder framfor verbale stimuli. MCE kan brukes av helsepersonell med god kompetanse i kognitiv testing og demensutredning, og vil være aktuell å anvende både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, utdyper Wagle.

Den norske versjonen av MCE er utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Utredningsverktøyet MCE er tilgjengelig under Skalaer og tester